ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 90 คน วิชาเอก คอมพิวเตอร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางสาวสิรินทร์ทร พรหมส่วน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางนงนุช แก้วไชยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายเหินฟ้า วิชิต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางสาววรรณนิษา ไชยวงศ์คต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นายภูวนัย อัคพิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020032 บ้านผักคำภู นายเกริกเกียรติ เผ่ามงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นายศราวุธ วงศ์เตชะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางสาวนิภารัตน์ ฝูงที ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นายนฤทธิ์ ชาแสน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวเบญจวรรณ หันจางสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวจินตนา ศรีไทย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางสาวพนิดา วรรณโนมัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวอารี แก้วดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวอมรรัตน์ พรมสิทธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020055 บ้านคำแหว นางน้ำฝน ชัยพงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวพัชรินทร์ ไชยตะมาตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นายนัฐกานต์ อิ้มพัฒน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางพิมพัชร์ การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางณิชารัตน์ ทองมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสุรัตน์ดา วรรณขาว แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020064 บ้านหนองหวาย นางสาววีรวรรณ นาคทองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายพูลวิพัฒน์ รักษาสระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวลพมณี โสมนาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวนวลนภา ลาญาติ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวภริดาภรณ์ สัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวจิราภรณ์ การีชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020090 บ้านแร่ นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายวัฒนะชัย สาระเศรษฐ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นางสาวญาดา รัตนกร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางสาวชัญญานุช บุญนาที ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020103 บ้านดงบังป่าโจด นายประสิทธิ์ คำจวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นายเจษฎา วงศ์ประทุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020119 บ้านโพนไผ่ นายชัยวัฒน์ อินทรพาณิชย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางสาววิจิตรา พิลัยกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020122 บ้านหนองแวง นางสาวปริศนา เนืองแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020130 บ้านดงสว่าง นางสาวเจนจิรา สุรินทะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางสาวสิริกรานต์ นนสุราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020134 บ้านหนองบัวบาน นางสาวอภัสรา วงศรีจันทร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นายธงชัย สารีนันท์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางสาววันสิริรัฐ สิงห์งาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางสาวสายใจ คำแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นายกิตติกร อินทร์ธิวงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020148 บ้านหนองหมากแซว นางสาวสุกัญญา สุดใจ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย นางสาวแสงดาว แก้วดวงสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นายเทพพิทักษ์ ศิริโสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นางทับทิม สารีบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020155 บ้านตาล นายรัฐศักดิ์ ศรีวงษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020156 บ้านตาลโกน นายชลรวินทร์ โล่อมรินทร์ชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นายรัชพล น้อยชื่น ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นางสาวกฤษฎาภรณ์ ราชวัตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางเกศสินี ศรีแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางสาวนาวิน พรมน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020165 บ้านม้า นางสิริจรรยา จันทร์อุบ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020166 บ้านดอนยานาง นางสาวชยามล ชาติสุข ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020173 บ้านธาตุ นางสาวลลิตา สัพโส พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นายธรรมรัตน์ บับพาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นายสุพจน์ แสนแก้ว อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020178 บ้านโคกหนองกุง นายวรจักษ์ แสนโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020179 บ้านคำนาดี นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020191 บ้านนาทม นายชำนาญ พลแสง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020193 บ้านหนามแท่ง นางสาวเจนจิรา แสนเสิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางสาวสรญา หอมทุมมา ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020211 บ้านแวง นางวิระพร ศรีนุกูล ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020213 บ้านโพนงาม นายเกชา ยิ่งยืน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020215 บ้านหนองชาด นายสิทธิโชค ศรีถาพร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวเจนจิรา ขันธวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นายประสาร น้อยก้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางวิลาวัลย์ ไชยแสง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวสุรีรัตน์ แสงส่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นายธนาณัติ วงศ์ถามาตย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020223 บ้านโคกดินแดง นางสาวมุนินทร สุวรรณเขตต์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น นางสาวกัญญา แสนศิริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวรัตติย์กร รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางระพีพรรณ ทิพย์บุญชู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020228 บ้านภูตะคาม นางสาวนภารัตน์ แก้วงามศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นายปกรณ์กฤษณ์ กิณเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายฐิติพงษ์ แสงกล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020236 อภัยดำรงธรรม นางสาวรัตนา ผลบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นายวัชระ ปะละทัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวรจนา แสงลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นายบรรจบ ธรรมลัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นายกุลพงษ์ สาขามุละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030190 บ้านนาดี นางสาวนัดสุดา แก้วศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นายกิตติชัย คำทองแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นายคุณากร แก้วคำแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030199 บ้านหนองน้อย นางสาวนุชนาถ จันศรีโตคร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030207 บ้านนาสีนวล นายนพรัตน์ ขาวพิมพ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นางสาวธนาภรณ์ บุญเลิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นายไพวรรณ เกตุกระทึก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู