ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 248 คน วิชาเอก การประถมศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางจันทร์เพชร คะอังกุ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางสาวภัทราภรณ์ ป้องกัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางอ้อยทิพย์ พรหมทะสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางอร่าม ยศรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางวนิดา โพธิทองดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางคำพันธ์ โมยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา นางรัชนี ทิลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางเทวรรณ สารทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางกิ่งดาว ชินบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางจุรีภรณ์ ทองมุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นายอภิรักษ์ ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางกรรณิการ์ โทแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางทวีสิน ม่อมพะเนาว์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นายอภินันท์ ไชยเชษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวประคิน การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางเยาวลักษณ์ เสียงสนั่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางพยอม แสนเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางสมควร พรหมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางสีไพร ภัทรวัชรศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางสาวกิรดา มาตราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นางรัทธิดา กิณเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นางศิราณี แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางนิตยา วงศ์ละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวจันทร์สุดา ซาระวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวมะลิดา ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางปิยะภา เกตวงษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางทัศนีย์ อำพลพงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสุภัศรา เทพเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางมยุรีย์ กลยนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางอาภรณ์ ซองทุมมินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาววัจณา อินทรีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพิรานันท์ อินพรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพันศักดิ์ ก้อนตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางวงศ์เดือน สิงหันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางอภิญญา เมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวฉวีวรรณ์ ศูนย์จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางธิดาดาว วะชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางประดุงจิตต์ ธิวะโต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางวาสนา แกมนิรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางจุฬารัตน์ โยคะสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางเนาวรัตน์ เรืองรุจี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางปุญญพัฒน์ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางชนิศา อุตหลุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางทองใจ ชาชุมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางพรนิภา เทพิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางปินยา สมภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางสาวนงค์เยาวดี ไชยชมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นายสีลา กาแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางจิตรลดา ก้อนแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายสมสมัคร์ พลากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสาวบัวพรรณ ฟองอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสุภาณี จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นายสมพร พรมแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นางวิรัตน์ อัมราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นายไพรวัลย์ สู่เสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020066 บ้านขมิ้น นางศลักษณวิภา สุวรรณรงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางปาริชาต ทิลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางนิตยาพร คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางพิศมัย วงศ์คำตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นายวิทูร พรมสิทธ์ิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นายประยูร วงศ์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020078 บ้านโคกสามัคคี นายพิมล สีหราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางขวัญสุดา คชพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นายไพฑูรย์ ชัยประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางสมปอง กิณเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางพรนิภา พลราชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางวงศ์รักษ์ แสนศิริวัฒนกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางวิไลพร แซ่ตั้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางศุภวรรณ ชินโณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นางประยอม ภูกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นายประวัติ ศิริคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020088 บ้านนาแยง นางขนิษฐา หาญบัวคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางรุ่งทิพย์ สีหราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางสาวนิตยา หิรณรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางอุไรลักษณ์ หัสกรรจ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020091 บ้านสมสะอาด นางพัสพร วารีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020091 บ้านสมสะอาด นายศิริพันธ์ ศูนย์จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นายประพันธ์ ไชยรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางอัมภวรรณ บัวสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางทวีวัลย์ สุวชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020097 บ้านสงเปลือย นางพรประภา ระศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางบุษราพรรณ ป้อสาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายชัยชนะ สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสาวสุจิตรา แก้วก่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นายขวัญเมือง ศิริบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายอุทิศ จันทรังสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางวาสนา บัวภาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นายอดุลย์ ยืนนาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นายธานี สุขสร้อย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020103 บ้านดงบังป่าโจด นางจารุวรรณ พรหมวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางนัยนา ชัยหมื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางทัศชณีย์ พันธุโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาวเมรี ขาวขันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020111 บ้านตาดภูวง นางบานชื่น กรุณานำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางพิสมัย โคตะมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางจันทวี พรหมจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางสาวบุญญาพร จันทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020117 บ้านนาบ่อ นางสาวภัสรา สาขามุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นางทิพสุดา ผิวบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นายไชยยา วารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางทองมี จางจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นายวิวัฒน์ บุญรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ จันทร์โพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นายอดิศร โมราราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางวรนุช หัสกรรจ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางปราณี พรหมภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นางถวัลย์ คำคุณคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางวัชรา ขันละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020130 บ้านดงสว่าง นางสินทอง พจนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางดุษณี มณีบู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางสมสุข หัสจันทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นายอธิพงศ์ พิมพ์เภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางสาวสายใจ เตมิราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นายไชยา ไพเรืองโสม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นางสุดสงวน จันชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นางชัชฏาพร ไชยสาคร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นายพงศธร ศรีภักดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020148 บ้านหนองหมากแซว นางดวงใจ สาขามุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020148 บ้านหนองหมากแซว นางศรามา ศรีวิพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางจรีพร บุตรโต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย นายชูชาติ กาวี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางวนิดา ทายิดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นางทองฝั้น เสนารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นายสมาน จักรุวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล นางสุธีรา ราชหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล นางสงบ พจนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นางรุ่งฤดี พรมสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางสาวภัคพิชชา คำภูแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางนิภา บุญรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020161 บ้านนาเตียง นายประภาส เขียวดวงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางจุฑามาศ สุวรรณเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางนวลจันทร์ กุมภวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางอรัญญา เสนาชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางวรรณทิภา คำผง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020170 บ้านโคกหลวง นายวิทรูย์ จันทร์ต้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นายประเสริฐ วิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นายคำปอง บุญพูล ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นางมะลิสด ศิริวัฒนเมธานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางเนตรนุช ลักษณะศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางอรชร ศรีสร้อย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020178 บ้านโคกหนองกุง นางไพเราะ สุเมผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายสุรเกียรติ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020181 บ้านดอนหัน นายประเทือง ลีลาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020181 บ้านดอนหัน นางจิตรัตดาวรรณ ศิริสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020181 บ้านดอนหัน นางสำราญ สีลาวงศ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020182 บ้านขาว นายสุรพงษ์ ธิโสภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นางกรกนก จันทร์สุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ นางชลธิชา พาดี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020192 บ้านคำสะแนน นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020192 บ้านคำสะแนน นางละม้าย สมบูรณ์พร้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020193 บ้านหนามแท่ง นางสำราญ พ่วงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020193 บ้านหนามแท่ง นางยุวดี พงษ์เภรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020193 บ้านหนามแท่ง นางศิริพร ตะนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020193 บ้านหนามแท่ง นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบัณฑิต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางสุดใจ ทองเหลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นายวีรชัย วงศ์กาฬสินธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางบังอร แสนอุบล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020197 บ้านหนองตาล นางจรัสศรี วรบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางเนตรนภิส แพงพา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางพิมาย เริ่มรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020201 บ้านพันนา นางประพันธ์ สีแก้วอ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา นายจำปี ชินบุตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางบุญช่วย เฟื่องฟู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020204 บ้านโพนสูง นางมยุรี มิสาโท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม นายโชคชัย คำทองแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นางนวลหงษ์ ราชหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020209 บ้านโคกสีไค นางธรรมรงค์รัก จักรไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020211 บ้านแวง นางอรดี จันทร์ต้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นายวรเชษฐ เขตคาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นางนวลอนงค์ สุนารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นางระเบียบ จิ่มอาษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020213 บ้านโพนงาม นางวิภาพักตร์ รัชอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางวิไลวรรณ ก้องเสียง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางสาววีรพร สีสถาน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางสุภาภรณ์ ชินทะวัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020215 บ้านหนองชาด นางปรีดาพร แก้วกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020215 บ้านหนองชาด นางทรรศนีย์ สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020215 บ้านหนองชาด นางสุภาภรณ์ พันธศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางกชวรรณ สารีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางเกศรี สมบูรณ์พร้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางกรรณิการ์ ฐานทองดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางรุ่งนภา ยะพลหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางศมนนันท์ ธารานุกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางจันทิพา นรสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายชาญวิทย์ พันธุ์เทียม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางดวงกมล มหาโยธี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวพิศมัย สุวรรณการ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020221 บ้านหวาย นายมนัส มาลาทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางลำดวน เริ่มรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางสมรรัตน์ ถาบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางวรรณรดา มีสิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020223 บ้านโคกดินแดง นางจีระนันท์ เดชราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นางฉวีวรรณ ประทุมพงษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020224 บ้านโคกสำราญ นางนันทนา ถินวิจารย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางอร่าม ผกานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางพจนีย์ วีรวรรธ์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสำราญ ทิพย์บุญชู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายสุริย์ ศรีเครือดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายสลาวุฒิ สุพล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางมณีรัตน์ สมหมาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นายปิยวิทย์ สำราญพัด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นางชำนาญ สมพินิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นางนวลศรี ศรีปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020236 อภัยดำรงธรรม นางมยุรี พูลศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020236 อภัยดำรงธรรม นางวันเพ็ญ แสงเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020237 บ้านหนองม่วง นายทวีเดช ยิ่งยืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นายพรชัย แก้วประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางบุษบา ภูริยุตตะพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางลัดดาวัลย์ บุญรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายปฏิพัทธ์ ชัยพงศ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020242 บ้านไทยเจริญ นางสาวลัดดา รักษาเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นางรักศรี สีแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นางวัฒนา เสน่ห์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020244 ชุมชนส่องดาว นางวาสนา ยุบลศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายเหรียญชัย จันทร์ศรีโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางนวลมณี สมประสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020247 บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นายธีระพล พรหมสาขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางเพ็ญศรี งามราชจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางสาวศิริภรณ์ แสงรักษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายเฉลิมวงศ์ แก่นท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสุกัญญา ศรีระวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาววิภาวี พรหมจารีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030189 บ้านสร้างฟาก นางลำดวน ปาพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030190 บ้านนาดี นายภคพล แพงแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางรวิวรรณ สมบัติดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางนาคแก้ว แสงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางสาวธิดารัตน์ ไตรยขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030194 บ้านทุ่งแก นางธนญา ฝุ่นเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นายขจรเกียรติ สยามา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางทองลิน ก่อบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030199 บ้านหนองน้อย นางถนอมศรี แสนจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030199 บ้านหนองน้อย นางพินัน มหาจักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายวิเชียร ผาชาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางดวงฤดี ผาชาตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางประมงคล เงินงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางประนอม ปัดเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางสาววิภาพร พลซา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางเพชรา สุทธิประภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางไพรินทร์ เผ่าพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นายชัชวาล สารกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030206 บ้านคำเม็ก นางหนูพัด เศษฐา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายดิเรก คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา นายคำไสย ศรีเล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา นางอุดมพร ซึมดอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นางหรรษา ชะอุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู