ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 11 คน วิชาเอก วิจัย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวรังรอง วภักดิ์เพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางเย็นจิต ผาอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นายบุญส่ง ผาอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางฐิตาภรณ์ ธนูพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางมะลิวรรณ ศรีพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางสาวอรัญญา แก้ววิเชียร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020194 บ้านถ่อน นายฐาปนพงศ์ หงษ์ภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางผาณิตดา วงศ์ขจร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายภูมิสิทธิ์ มิ่งชะนิด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวมัชฌิมา บุญเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู