ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 7 คน วิชาเอก วัดผล/ประเมินผลการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางรัตน์ใจ บุตรศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางศลิษา สัตถาผล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นายทศ จันทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางกมลพร ชัยประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020190 บ้านคำไชยวาน นางสาวรัตนา เกษทองมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู