ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 491 คน วิชาเอก บริหารการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นายสราวุฒิ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นางมณีรัตน์ บุญยืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นางสาวรุ่งทิพย์ อภัยนอก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางรัชดาภรณ์ โมราราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายอดินันท์ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายอดิศร ไชยเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายพิกูลศักดิ์ เหลาแตว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายอดุล บาลลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นายพรเทพ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางกมลกรณ์ คำผาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายอดุล สาขามุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายอภูดม นาโควงค์สกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายทูนวรรณ วะไลใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสุจิตรา วงษ์สมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางธรรมนูญ ทัศนพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นายอภิรัฐ สารทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นางสาวจุรีรัตน์ แจนโกนดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นายวัชรพงศ์ บุตรจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางประภาพรรณ ชาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางพรทิพย์ ถานะลุน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางจรรยา โถชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางปารวี เจริญยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางปณิตา วินทะชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายเทพวิมล โคตรตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายอัตนัย รีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางวินิจตา จันทร์โพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางจอมใจ เลิศศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายชูวิทย์ พันธ์ไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวฐิติมา เห็นหลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางละอองเดือน คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางอาระดิน คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นายไพโรจน์ เจริญอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020038 บ้านภูเพ็ก นายดิเรก ภาโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นายจีระพงษ์ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นายรัชตะ สมพมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นายทองเปรียว จันทร์ทองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายยุทธนา อุทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวเพชราภรณ์ ชอนขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสุนิตย์ เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางรุ่งลาวัล เห็นหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวจรุณี จันทร์มาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางลดาวัลย์ จันทรเศรษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวลัสดาวดี มะลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางขนิษฐา ชัยประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวเกวียนทอง ต้นเชื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสุธาลินี บุญเที่ยง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นายศุภกิจ ไชยเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางกชนันท์ บัวชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางรักราศรี จินดาแป้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวฤทัยรัตน์ นันตะสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นางรจนา ภูกองไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นางกรรณิกา วิภาคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางไวรัลยา ผ่านสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายทุ่งทอง เสนาชัย ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวสินีนาฏ ศรีสุทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวกิตติกานต์ ดารา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพรเพชร ไชยศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางวิภารัตน์ พลศักดิ์ขวา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพรรณิภา พระพล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นายอุดร ผ่านสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายนาวา มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นายประสิทธิ์ หลวงปราบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวนิตยา ไชยปัญหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวจิราพร พิศสุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางขวัญฤทัย นรสาร ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นายชาญชัย คานเพชรทา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นายพงศกร นนธิราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นายกัมปนาท สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสุภาพร กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางภาณุมาศ ฟองอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสุรางค์รัตน์ ไชยชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสาวอุไรวรรณ ฟองอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางนุชนาจ มาตราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นายสมหวัง ทิพวงศ์ษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นายไพบูลย์ จันทร์มาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางบุษบา อิ้มพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นายพันณาราย เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นายทัศน์ณรงค์ อัมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายณัฐวุฒิ บุรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางเกศินี เห็นหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นายอรุณ ชัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางลดาทิพย์ นำสุย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายสมหมาย ทิพวงศ์ษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสำรวย สอนสมนึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางพิมพิกา จันทร์ฤาชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางอนงค์นารถ ไชยรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางอรกมล นรัฐกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นายสุชาติ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวพิมพ์พรรณ รอดอุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นายนิพนธ์ ประมาชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020078 บ้านโคกสามัคคี นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายไพรวัลย์ ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสุภาพร ทันสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายไชยา ศรีสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางวรนุช การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายสาทิตย์ วงค์มีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางไมตรี นิสวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอรุณรุ่ง โตพัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายพล ทองประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวอรพรรณ ทนุจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางพิฌญาธารณ์ วงศิริวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางวิภาพร อินทร์คำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางธัญลักษณ์ อัคพิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายทองเพชร การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางเรือนใจ อินทร์อ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ดร.อรวรรณ อุปพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางนภาภรณ์ พละศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอดิศักดิ์ นวลสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางจำรูญศรี ดอกจันทน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางเนตรชนก อ่อนสุระทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาววิจิตรา ชาเรืองเดช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางวรรณี มายูร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางเพ็ญศรี บุญพูน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางวนิดา ชารี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางกาญจนา พันธุโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นายสมนึก คำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นางสาวรัชฎามงคล บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นายสุภาพ ช่างสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางมณีโสม พุทธโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นางชดช้อย ยะวงษ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นายบุญยกุล ปินะโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020087 บ้านดอนหวาย นางพอใจ อินทร์สา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นายไมตรี บนปาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นายยงยุทธ บุตรแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางสาวมลิวรรณ กุลแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางสาวนวลละมัย แสนสง่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นายสุรพล บรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางสาวจรวยพร เบ็ญจา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020091 บ้านสมสะอาด นายนาวา มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นายสุวิทย์ ป้อสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางบุญฑริกา จิณณรัตนากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020093 บ้านหนองไฮ นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นายเด่นณรงค์ มาลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020097 บ้านสงเปลือย นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020097 บ้านสงเปลือย นายจักรพงศ์ พรมบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายประจักษ์ สีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางพรทิพย์ พิลาจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางจุฬาวรรณ สุวรรณศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายกิติพร สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสุปราณี สาระเศรษฐ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นายจิระวุฒิ ศรีสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นางสาวประกายวัณย์ ศรีสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นายจันดา ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นายอภิชัย เมืองแทน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางพสวรรณ บุญรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020104 บ้านโคกตาดทอง นางสิริมา ศรีสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นางกุลนิดา โคตรหาชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นางสิริรัตน์ เจริญวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นางศศิชญาน์ แก้วคำสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020106 บ้านทุ่งเชือก นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางสาวบุญผอง คุณศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020106 บ้านทุ่งเชือก นายสันติ จันจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางภรินทร อัคนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางวิภาพร ทาณะระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางญาณิภาพัฒน์ อินทร์ติยะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020108 บ้านหนองแปน นางสาววิลาสินี คำพิชชู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นายรังสรรค์ มนดาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นางฤทัยทิพย์ สีวงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นางสาวนวลฉวี โคตรหลง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นายประจักษ์ วะนาชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นายโชคชัย สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางสาวยุวดี ศรีพรหมษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางละมัย เพ็งคำปั้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นายดีใหม่ อินทรพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020113 บ้านดอนยานาง ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020115 บ้านผักตบ นายอดิรัน พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นายธวัชชัย ศรีสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางอารีย์ ศิริบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางสุมัจชา ศรีสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นายบุญถิ่น ภูดินทราย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นายพนมไพ ไชยบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020119 บ้านโพนไผ่ นายพรศักดิ์ ฮังกาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นางสุภาภรณ์ ใจเปรียว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นางพรรณิภา ยะพลหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางสาวนราวดี จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางสาวพนิดา ฝ่ายขันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020122 บ้านหนองแวง นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นายยุทธพงษ์ พจนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นายบุญจันทร์ เจริญไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นายทวีศักดิ์ เจริญชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นายสัมฤทธิ์ ทาณะระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายเข็มทอง คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายชวลิต ศรีสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นางสาวทอแสง สมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายทองใบ ธุระนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางดวงจันทร์ หนองหารพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020130 บ้านดงสว่าง นายอดิศักดิ์ ศรีนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020130 บ้านดงสว่าง นางประไพศรี เป้งคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นายอดิศร ไตรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางสาวนิตยา พรมพินิจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางมณินทร พลหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นายสุนทรา นนสุราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางวาสนา ฮังกาสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางกุหลาบ ฮังกาสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางเสาวลักษณ์ เพชรพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นายพงษ์ธร พรหมดีราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางประภัสสร โยธายุทธ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020134 บ้านหนองบัวบาน นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นายวิทยา สัพโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ษา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นายคำนวน แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางเจริญสุข ไสยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางวิลาวัณย์ ถาบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางศรอนงค์ จันทร์เด็ม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางทิพากร เกษร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นายสมรรถชัย จดจำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นายจรูญ บุริพา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางธิดารัตน์ สรรพโส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020141 ชุมพลศึกษา นายวิวัฒน์ ชูจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020142 คำเจริญวิทยา นายวารินทร์ หอมเฮ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายพลวรรธน์ รินทะชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020145 บ้านยางคำ นางขันแก้ว เกตุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นายชนุตร์ หัสขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางชุติมณฑน์ รินทะชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางสาวอรวรรณ ปริตวา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นายสายชล แก้วสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020148 บ้านหนองหมากแซว นางสาวนฤมล สารมานิตย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020148 บ้านหนองหมากแซว นายอภิวัชร์ ศิริขันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายปัญญา คนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางศศิธร อุปครราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางชุติมาธตา มะโนมัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายสามารถ ภูมิอาจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย นายสมพร เสนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย นางสาวสิริญากร รักเสมอวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายสุภพ พิลาโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายสุรศักดิ์ ขันธะจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายมหิทธิศักดิ์ ศรสุราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายเฉลิม ว่องไว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสรัญญา ศรสุราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาวธนาภา สุวรรณเพ็ช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นางคนึง โคตะมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นางสุจิตราภรณ์ คุณมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นางสาวภัทราภรณ์ เศษฐา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล นายชาติ พรรื่นเริง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล นางสุภาพ ชาญนรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นายเกริกภพ คำภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นางสาวกนกพร หันจางสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020158 บ้านหนองดินดำ นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นายสมชาย คำภูแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางชนนิกานต์ นันทราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางรัชณีย์กร ผาสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020160 บ้านหนองหลักช้าง นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020162 บ้านหนองหวาย นายภัทราวุธ โคตรเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นายเสงี่ยม นรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นายเดชา สารมานิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางบุษรินทร์ ศรีเพ็ชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020165 บ้านม้า นายสลิด ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นายคงกระพัน งอยผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020170 บ้านโคกหลวง นายเนรมิตร ไชยคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020171 บ้านคันชา นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020171 บ้านคันชา นางวงเดือน พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นายวิศรุต อุดมลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นางประกายแก้ว เตโชจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายประสิทธ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายสินธุวัตร ศรีสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020178 บ้านโคกหนองกุง นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020179 บ้านคำนาดี นางสาวนุชนภางค์ พ่อคุณตรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นางสุวคนธ์ พิมพาเลีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นางเศรษฐภรณ์ ศรีจิราพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020185 บ้านโคกสวัสดี นายอำนาจ ประภาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020185 บ้านโคกสวัสดี นางจิราวรรณ บุริพา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020187 บ้านหนองกุง นายประสิทธิชัย เบ้าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ นางสาวหฤทัย สิมมะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ นางรำแพน ประทุมรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020190 บ้านคำไชยวาน นายวิวิฒน์ กุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020190 บ้านคำไชยวาน นางทิพยรัตน์ ฝูงใหญ่ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020191 บ้านนาทม นางกมลวรรณ แสนมิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020192 บ้านคำสะแนน นายอดทน โพธิราชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020193 บ้านหนามแท่ง นางนิตยา รอดเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นายอนุรักษ์ ดอนเส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางวรรณภา ศรีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นายศรัณย์พงศ์ ทวีโภควรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020195 บ้านหนองบัวแพ นายนครชัย อุดมลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020195 บ้านหนองบัวแพ นางสาวลัดดา พร่ำยี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นายพายัพ พรหมจรรย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นายสาโรช จงหมั่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020197 บ้านหนองตาล นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นายสนิท เชื้อเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นางสายเสน่ห์ แก้วกันหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นายสมชาย มิกราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นายพิเชษฐ บุญคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020199 บ้านหนองหอยคัน นายธนบัตร พละชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020199 บ้านหนองหอยคัน นางพนิดา มากสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นายวีระชัย อินทรเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางสาวปาริชาติ ชาตะรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางนรินทร์พร เรี่ยวสกุลชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สิบเอกนาท แพงพา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020201 บ้านพันนา นายจเร เมืองบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020201 บ้านพันนา นายสลับ หอมสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา นางสาวทัศนวรรณ แพงพา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางอุทัยวรรณ ชูบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020204 บ้านโพนสูง นายสมสมัย หารธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม นางทิพสุคนธ์ นามมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นายอัครภักดิ์ ชูบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020208 บ้านนางัว นายอภิชาติ งึ้มชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020208 บ้านนางัว นางสุพนิดา งึ้มชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020209 บ้านโคกสีไค นายศรีอุดร อุปโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020209 บ้านโคกสีไค นางเอมอร มาลาศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายไชยภัทร สุนารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นางสาวพัชรินทร์ แสงชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายวีระพงษ์ สุริยะจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นางสาวเกษมศรี ศรีชาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020211 บ้านแวง นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020211 บ้านแวง นางสกาวรัตน์ หารคำมูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020211 บ้านแวง นางสาวปิยะเนตร มาละมิ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นายธีรยุทธ คำทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางสาวนันธิกานต์ ไชยรบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020215 บ้านหนองชาด นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020215 บ้านหนองชาด นางฐิติวรดา บุญเรือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายนิมิต สัตถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายนุกูล กระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวมนัสนันท์ เป้งคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายเสด็จ แก้วแสนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางเบญจพร สุรินทร์เลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางกุหลาบ เปลรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวณัฎฐชนุตตร โคตรคำหาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายไพโรจน์ บุราณสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายวิญญู ไชยทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางอรวรรณ ยศตะโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางดวงใจ พรมอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางรุ่งทิพย์ ลาผม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายสุรเชษฐ์ ทองเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายลือชา ธิโสภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางศิริกานต์ อาจหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นายจารุ ทองประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวณัฐณิชา สมฤาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาววิไลรัตน์ รวมออม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางบังอร อาษาเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางญาณี มนดาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายทนงศักดิ์ เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางปุณยนุช ชินทะวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายมาลา เหิมหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางบำรุง เหิมหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางนุชรา โคตรวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายอนุชิต สารีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นายสมหวัง มหาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางพรรัต วัฒนวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสุภาพร ศิริดล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นายวิศรุต พรมชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020221 บ้านหวาย นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020221 บ้านหวาย นายวัฒนศักดิ์ ขัดทรายขาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นายพิชิต สายกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางพรรณสงวน วงศ์บาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางวงเดือน คุณวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางลักษณ์ขณา บัวโฮง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นางวิจิตรา สำแดงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นายวายุพักต์ เหมือดเขื่อนขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020224 บ้านโคกสำราญ นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นายภัทร ศรีชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวณิชานันท์ รักษาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นายคงเดช ทิพวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางอัจฉรา สักขินา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวศศิภรณ์ ผ่องกมล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายชนินทร์ อรสูญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสุรีพร ประภาหาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวนิตยา คำนาทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาววันวิษา โม้ดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นายูชูทรัพย์ ภาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นายวีรวัฒน์ ศรีพอ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวสุคนธ์ปิยา ลัพภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นายสฤษดิ์ ฝุ่นเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020231 บ้านท่าวารี นางสาวเสฏฐินุชฆ์ จักรสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020232 บ้านปทุมวาปี นายอำนวย พูลศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020232 บ้านปทุมวาปี นางสปิง แสงลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020232 บ้านปทุมวาปี นางสาววาสินี พรมศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นางชาวิณี สุนทราวิรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020234 บ้านโพนสวาง นายทวีศักดิ์ ยศรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020234 บ้านโพนสวาง นางยุพยงค์ ศรีนุกูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020236 อภัยดำรงธรรม นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020237 บ้านหนองม่วง นายเดชชัย สารบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020238 บ้านโคกสะอาด นายธีรศักดิ์ ไชยทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020238 บ้านโคกสะอาด นายประวิทย์ อินหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020238 บ้านโคกสะอาด นางศิริพร นามมะณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นายปราเมศวร์ วงศ์ภาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางลำดวน พรหมวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางญาณีรัตน์ ยืนนาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายประวิทย์ เหมะธุลิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายพิบูลศักดิ์ พรหมวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายสุรพงค์ ชะยุมาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางละม่อม พรหมวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางปิยะนุช เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายปิยวุฒิ ข่วงทิพย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นายถนัดพร ฝุ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นายฉัตรชัย สมหมาย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นายโกวัฒน์ ศรีอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นายประมงค์ สุขชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวอริศรา สอนไชยา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020244 ชุมชนส่องดาว นายชูเกียรติ ศิริดล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020244 ชุมชนส่องดาว นายพิทักษ์ ยุบลศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายชุมพร กรุณานำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางจันทร์ฉาย บุญสิงมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020246 บ้านทันสมัย นายทวี แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020247 บ้านหนองกุง นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นายพุทธา คุณมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นางสาวพัฒชรา คนแคล้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นางสาวระภีพันธ์ แสนอุบล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นางฉวีวรรณ สายสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นางเทวา กอทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นายชายชาญ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายจินดา สายคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายอนุชิต วงศ์กระจ่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวดวงสมร สืบศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวสิริกร เสนสุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวสกนจัน โคตรพัฒน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030188 บ้านทุ่งคำ นายวิเศษ เสนาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030189 บ้านสร้างฟาก นายเกริก นิยมสัตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030190 บ้านนาดี นางลัดดาพร อุดมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นายสุจินดา เอ้มะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030193 บ้านหนองฮังแหลว นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030194 บ้านทุ่งแก นายสมศักดิ์ ขุนทูน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางสาวละมูล วะโลหะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นายมงคล สุวรรณโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางประภาศรี อยู่สำลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางดวงใจ อินหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสาวจำปี แก้วทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสาวอมรรัตน์ สีระโคตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นางสาวรัญดร ทองเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030199 บ้านหนองน้อย นายหนูทอง อินทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030199 บ้านหนองน้อย นายธนากร ยิ่งยืน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030200 บ้านหนองแสง นายปิยะนันท์ ธิโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030200 บ้านหนองแสง นายทศพล มีพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายอิศรางกูร บุตรวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวปาจารีย์ ดุลนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางเอมอร มิกราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวไพลิน สุมังคละ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวธนพร ผลมุ่ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายวิษณุ ผ่องแผ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายบรรพต สีมืด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นายอภิชาติ หงษ์ภู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นายธนบดี อินลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางมนทิรา เหาะเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นายโยธิน เขียววิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวสุกัญญา แก่นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสุกัลยา โยปัดทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030206 บ้านคำเม็ก นายอัครเดช จันทร์โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายสิทธิชัย นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายภูมิพันธ์ จันทรัตน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวจินตระวี บุตระ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางอรอนงค์ แจ่มพิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายศุภวัฒน์ ไชยตะมาตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายธนาวุฒิ สุโรรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา นางยุวดี แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นายนิคม สีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู