ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 113 คน วิชาเอก หลักสูตรและการสอน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020022 บ้านเชิงชุม นางสาวสุวรรณา โฉมจุ้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายสุรัตน์ บาตดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางพนาวัลย์ พรมเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางนวลจันทร์ พันธะสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวนฤกมล ไชยเชษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายสิทธิศักดิ์ จันทร์มาลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวบุษบา วุฒิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางนงนุช ธรรมวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางไพวรรณ ชาติผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางรัชนี กันบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายประยูรชัย กันบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นางสาวทัดทรวง สัตยารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นางสาวอมรลักษณ์ สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางศศิธร สังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสุรีพร สีแดงเดช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวประวีณา ศรีสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางสุรินทร์ นามวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางประภาพร บนปาก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางนุดาวัลย์ สัมฤทธิคุณากร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางสุพรรณี อุตระหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางสุดารัตน์ ไชยรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางบุณยนุช พละเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางลำใย ท้าวเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางจินตนา อำมุกคะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสาวนภาพร พรหมกสิกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสาวภัสรา พรหมกสิกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นางสาวสุดารัตน์ พรหมกสิกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางถนอม สุทธิอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางพัสนีย์ ศรีหนองห้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางอุไรวรรณ โฮมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางทิพารัตน์ วงศ์ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางทองจันทร์ เทพดู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางวารุณี อ่อนยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020113 บ้านดอนยานาง นางจรูญศรี ลุนจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020117 บ้านนาบ่อ นางอรอนงค์ สาขามุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นางสาวนารถฤดี สัตถาผล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางเสาวนา เข็มตรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางจันทร์สุดา จันทร์นนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางพาณี ชัยราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางอรัญญา ใกล้ฝน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางวราภรณ์ โมราราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางทองละไม แก้วอุ่นเรือน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางนฤมล ราชชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางบุษกรณ์ เจริญไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020130 บ้านดงสว่าง นางวินัฎดา เป้งคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางกรองจิตต์ โล่ห์คำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นางสาวเทพี อัคราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นางสาววิลาสินี แสงนิกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นายสถิตย์ หัสจันทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นางอารีวรรณ แก้วคำแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางพาณี พลราชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นายนิติสิทธิ์ พลราชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางมยุรี แก้วสนิท ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นางอรทัย ชินบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020160 บ้านหนองหลักช้าง นางประภาพร เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020160 บ้านหนองหลักช้าง นายจอมพล เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางพิศวาส วรรณพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นายประสาท วรรณพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางเปรมฤดี จงรู้ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางทรงพร ช่างสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางสาวธัญญารัตน์ แว่นแคว้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นางหนูเกษ จันทร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นางวาสนา ปามุทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นายสุเทพ ปามุทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายภิญโญ คงกุดขมิ้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020181 บ้านดอนหัน นางศิริวรรณ์ ทะสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นายคำปุน เสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นางปัญญ์ณัฐ บุญคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางจารุณี ทองแซง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางสาวเข็มพร พวงเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางวันทนา แฝงจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา นางปัญจา โสดประสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นางสาวรุ่งทิวา ไขประภาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางศรชา พัฒนโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวเนตรนภา โพธิ์สาวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางจุฬาลักษณ์ คอยล์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางนฤทธิตา ไชยเชษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางนันทนา อัมไพภัทร์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางปิยะดา สุวรรณเทน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางอรดี ศุภรรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางวนิดา พันธ์เทียม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวพัชรี หลักทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางนิตยา โคตะมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางชมัยพร พุทธิวาณิชย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวกาญจนา สุริยะวิทยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวรัตน์มณี วรรณวัลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นางวิรัญกานต์ อินทะวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นางวิไลวรรณ ศุภมงคลศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นายสมปอง อุดมลาภ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางนฤศา เนาวรังสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางพจนา ทิพวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางประไพร ช่างสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางนิตยา สงฆ์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นางครองสา สูตรไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020237 บ้านหนองม่วง นางลักษณีวรรณ นามวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020238 บ้านโคกสะอาด นางนงเยาว์ ฝุ่นเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางทัศนีย์ แสงชัยศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวเตือนใจ พรหมสุขันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นางวนิดา อิ่มรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นางอุ่นเรือน หอระสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางวิมลลักษณ์ ชีพแสนกัลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวระเบียบ พรมสุ่ย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางระเบียบ พรมสุ่ย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นายประภาส กาญจนกัณโห ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030192 บ้านแกดำ นายยุทธศาสตร์ เชื้อเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสมพร สุขานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสาวทับทิม โพธิ์คำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นางพงษ์พิศ พงษ์อินทร์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030198 หนองจาน นางพิสดา พระราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030199 บ้านหนองน้อย นางจารุณีย์ คำโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางชุตินันต์ ชินณพัฒน์โกศล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นายสาคร ติ่งหมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นายเรืองศิลป์ ปิ่นใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู