ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 18 คน วิชาเอก วุฒิครูอื่น ๆ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางยุพิน สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020022 บ้านเชิงชุม นายสุดใจ เจริญยศ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020030 บ้านอูนดง นางลำใย ศรีสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายชยณัฏฐ์ ศรีดารักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020077 บ้านโนนขมิ้น นายทวี ยศศรียา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นายเสกสรรค์ ผูพงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นายวงศกร สมัครการ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นายวันชัย พันพละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายเดชจจร ไพบูลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นางกชกร กาสินพิลา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020211 บ้านแวง นางอนงค์ สานุการ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายไกรฤกษ์ สัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020238 บ้านโคกสะอาด นายชยุตคมณ์ ฟองอ่อน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางสาวรณิดา มหาจักษุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางบุญรวม ละลอกน้ำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายดำรงค์ ขุนทิพย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางพิราวรรณ ขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู