ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 165 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายเชาวฤทธิ์ จันฤาชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางภิระไทย จันทวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายวีรวัฒน์ นิคร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาววิชัดชณา จิตรักศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาวชลทิพย์ ไพคำนาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020030 บ้านอูนดง นายวินัย โสมไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาววัลย์วิภา บุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสุมาลี ทองแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวปรียาภรณ์ ทับพิมแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นายชาญเดช ศรีลัดดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาววีระนุช เทียมศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นายสินธวัช ราชครุฑ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางนภาพร อุสาพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางกาญจนา การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางรัชนีกร อ้วนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางทุเรียน พละชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวเจษฎาภรณ์ โอชารส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวปนัดดา ศรีมันตะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020054 บ้านทิดไทย นายกิตติชาติ ไชยเพชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020055 บ้านคำแหว นางสาวอัฉราพรรณ วรรณภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายเปรมวิทย์ ฮมแสน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020057 บ้านคำข่า นางประกายแก้ว จันทร์นามวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020061 บ้านหินแตก นางสาวพรพรรณ อุตหลุด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางอรอนงค์ ศิริเมธางกูร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางจุฑามาศ ทองอ่วมใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นางสาวสาวิตรี การุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวธันยพร แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวชนันท์ดา สัพโส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวนาตยา แก้วดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวธัญญาวัลย์ รัตนกร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางอริษา คอมแพงจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางสาวบุษราคัม ฝูงพิลา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020080 บ้านนาเหมือง นางดาริกา อ่อนทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวกิ่งวิภา เกตุงาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวศิริธร สัญญาใย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวปนัดดา แก้วศรีสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวรุจิรา พละไกร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวสายทิพย์ เข็มไทย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางปาริชาติ มีสูงเนิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นางสาวนิรมล ด้วงพูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020090 บ้านแร่ นางสารชา เพิ่มพูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางสาวแคทรีน วงค์ตาผา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020093 บ้านหนองไฮ นางสาวสุรีย์ มะโนรักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางกิ่งเพชร บุญเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางสาวนริน สมบัติ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางสาวฉัตรสุดา วุฒิพา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสาวกนกวรรณ จิตรเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นางสาวอรพิน วงษ์เสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นายทักษิณ ศรีหนองห้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางสาวจีราพร มามิมิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางสาวโสภิดา สิงหาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นายชยธร บุญท้วม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาววิระวรรณ หัสดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020111 บ้านตาดภูวง นางรัตน์ติยา ศรีสำราญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางสาวณพัชญ์ปภา ฤทธิธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นายพรชัย หัสกรรจ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020119 บ้านโพนไผ่ นางสาวยุธิดา โงนลี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020122 บ้านหนองแวง นางสาวทิพวรรณ ใครบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นางสาวณัฐธิดา วิชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางสาวจินตนา แสนภูวา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางสาวเจนจิรา ประชานันท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายเทพฤทธิ์ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายรัฐพล พลนุรักษ์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020130 บ้านดงสว่าง นางปุณณดา พวงพี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางสาวภัควรันธร ภูอาศัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นางนิภา บุญไชยโย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางนิตยา ทันแล้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020141 ชุมพลศึกษา นางอัจฉรา มาตตายา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ นางเกษร จันทร์สว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นายสไกร ศรีพรหมษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางสาวอนุสรา วัฒนาเนตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020148 บ้านหนองหมากแซว นางสาวกรรณิการ์ นีลายนารถ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นางสาวพิชชานันท์ ผันผ่อน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020153 บ้านหนองไผ่ นางสาวกันยานี เทระวงษณา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นางสาวณัฐติยา ทิพชาติ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020155 บ้านตาล นางภิญญา พานิชย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นายศักดิ์ชาย สมโชค ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นางสาววัชรินทร์ สอนสมนึก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นางสาวบุษบาวรรณ อักษรดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020158 บ้านหนองดินดำ นางสมหมาย กอธวัช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020158 บ้านหนองดินดำ นางสาวหมวย สอนสุข ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020158 บ้านหนองดินดำ นายศักรินทร์ กาญจะนะกัณโห ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางภัทราภรณ์ วงศ์ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นายนพรัตน์ ฤทธิร่วม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางอนงค์ โพธิ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางบำเพ็ญ พงษ์ไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นายสุริยนต์ คุณารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020165 บ้านม้า นายรังสรรค์ ธนะคำดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020166 บ้านดอนยานาง นางสาวพิมวดี พัดพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นางสาวชนาธิป พันธ์สอาจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020171 บ้านคันชา นางสาวครรธรส บ่อคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นางสาวขวัญฤทัย พามี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020179 บ้านคำนาดี นางสาวหทัยชนก สารมานิตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020180 ชุมชนบงเหนือ นางพัชนีย์ ไชยยงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020181 บ้านดอนหัน นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นายพสิษฐ์ มกราเจริญกุล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020185 บ้านโคกสวัสดี นางสาวพรสุดา สุบินเอื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020187 บ้านหนองกุง นายธนวรรธน์ นาคราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นางสาวกรรณิการ์ อินทรีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นางรุ่งลาวัลย์ สารธะวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020190 บ้านคำไชยวาน นางสาวหงส์ฟ้า อินทะชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020191 บ้านนาทม นางสาวมุกดา อาษาขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020192 บ้านคำสะแนน นางสาวศิริลักษณ์ ศรีระวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020192 บ้านคำสะแนน นางสาวชฎาพร ทุมไมล์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020194 บ้านถ่อน นางอุชุกร ทวีโภควรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020197 บ้านหนองตาล นางพัชรี เขียวมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020197 บ้านหนองตาล นายทัดตะวัน มหาวัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นางสาวธารินี สายทวี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม นายไชยเนตร ทาเวียง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นางสาวศรีสุดา หงษ์ภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นางสาวจิรัชยา นามชมภู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นางสาวพิชญา สารีคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020214 บ้านสร้างแป้น นายภาณุวัฒน์ ปองไป ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020215 บ้านหนองชาด นางเทวี จันทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายอนิวัต สุขพอดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวศรีสุดา นาถประนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางรวิวรรณ ล่ำสัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวศิริรัตน์ นามดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายทนงศักดิ์ อาจหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางสุขคิด โอภาสทิพากร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางจุไรวรรณ พัฒน์มะณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวเดือนเพ็ญ สอนสมนึก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวสุพัตรา มิกราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายวีระศักดิ์ ศรีสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวคัทธรียา พันธุ์เทียม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางสาวณัฏฐพร ชนะมาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020224 บ้านโคกสำราญ นางสาวกาญจนาพร พรหมพา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางศุพัชรีญา สมมิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางสาวปิยะพร ศรีนาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางสาวจิราพร แสงกล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นางสาวสุจิตรา ไชยพงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020237 บ้านหนองม่วง นายเวียงชัย นามวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวนัฐกาล โพธิ์สุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวสุศิรา วุ่นชุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวจิตภรณ์ ทะลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นางรัตมณี สุทธิอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นายวิทวัฒน์ มาระอินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นายวิทยา กรรณพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวนิภาพร ไชยชมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวนุชรา วงค์ไชยสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายครองศักดิ์ ขาวขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายประจักษ์ สนยืน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020246 บ้านทันสมัย นายณัฐพงษ์ ทองเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020246 บ้านทันสมัย นางสาวมัลลิกา แสงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030184 บ้านโคกศิลา นายอธิวัฒน์ แก้วลอดหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นางปิยนุช กาญจนะกันโห ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางสาวอภิญญา ศรีหาโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวปรียา โคตรสาลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030188 บ้านทุ่งคำ นางสาวกมลชนก บัวบาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายตะวัน วรรณจำรัส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายเกษม อินธิแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายศราวุธ ทานะสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางสาววิภารัตน์ แสงเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นายวานิช วิภาวิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางวิจัย ติ่งหมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางสาวภิชนาพร ติ่งหมาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นายเกริกเกียรติ ภูจีระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวกชกร โพธิ์ละคร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวศิรินันท์ ดาวเศรษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา นางสาวชญาภา ศรีชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นายสมปราชน์ หูมดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางพิมลศรี ฤทธิ์ทานันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู