ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 122 คน วิชาเอก ไม่ใช่วุฒิครู

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นายวัชชิระ สัพโส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางสาวกวิสรา ภูดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางธรรมสรณ์ สรรพศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายสกลรัตน์ เหลาแตว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา นายฐิติวัฒน์ สุราราช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020026 บ้านถ่อน นางศิริพร สาขามุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายสติ จันทร์ฤาชัย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020030 บ้านอูนดง นายมงคล ถานะลุน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020032 บ้านผักคำภู นายวิสุทธิ์ โถชาลี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020036 บ้านนาสาวนาน นายศรเทพ คำทะเนตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสาวสุนิษา มณีวรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020039 บ้านบะฮี นายวิชัย เกษงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นางสาวอรนิศวร์ ปิติวัฒน์ธนโชค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวอรพรรณ บุญศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นายรักไทย บุญศรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางบุญรอบ สาขาสุวรรณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายสุทธิขัย สุราราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020054 บ้านทิดไทย นายวิชัยศักดิ์ รัตนะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020055 บ้านคำแหว นางสาวอนุสรา เรือริรักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020055 บ้านคำแหว นายทิวากร ธิวะโต เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นายวันนี เรืองสวัสดิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020057 บ้านคำข่า นายครรชิต ไชยนุ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020057 บ้านคำข่า นางสาวธิดารัตน์ ธิวะโต ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020058 บ้านโนนอุดม นางสาวกรกาญจน์ รัตนะ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020059 บ้านโคก นายเทอดศักดิ์ ทองนิวัน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020061 บ้านหินแตก นางสาวอรทัย ภูวิเศษ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020061 บ้านหินแตก นางสาวชไมพร ชาติชำนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020061 บ้านหินแตก นายรัตน์ แก้วไชยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวธัญญรัตน์ ขันติยู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020063 บ้านบึง นางสาวพัชรินทร์ ขันติยู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020065 บ้านเปือย นายพงศ์สมัย ศูนย์จันทร์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020066 บ้านขมิ้น นางสาวรัตติยา เข็มงามดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายสุริยา ลุนจักร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายบรรเทิง ศรีลาราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวชลิตา เเก้วน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นายจงกล กองอิ้ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวนิยะดา กระพุทธา ครูธุรการ ปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวปาณิสรา วงศ์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020076 บ้านดอนดู่ นางสาวทิพวัลย์ สาริวงษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายวีระศักดิ์ พิจารณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020080 บ้านนาเหมือง นายอุทัย ก้อนอินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นายสันทยา กุลทะนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นายชาญชัย กุละนาม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นายรุจน์ สุทธิอาจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020086 บ้านม่วงคำ นายขวัญชัย นรัฐกิจ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020088 บ้านนาแยง นายไพโรจน์ วงศ์กลุ่ม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020089 บ้านหนองบัว นายปราโมทย์ เสนาคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020089 บ้านหนองบัว นายนัทธพงษ์ บุญเกิด ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020091 บ้านสมสะอาด นางสาววรางคณา ไตรทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางสาวพารุวรรณ โอทาตะวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020096 บ้านท่าลาด นายอภิชาติ พุทธระสุ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายอารมณ์ วงศ์พรหม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางสาวพิมพ์ลดา กุลโท ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางธิษณา สุขเพ็ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020103 บ้านดงบังป่าโจด นายบุญประครอง พงษ์สุวรรณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020104 บ้านโคกตาดทอง นายชัชชัย มีเหมือน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นางสาวสวีวัน พรมคำบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นายธนพงษ์ ชาวุฒิ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นายเขษมศักดิ์ คำโสภา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นายสุระเดช คุณสมบัติ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วุฒิสาร อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020119 บ้านโพนไผ่ นายพนมไพร อุระแสง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นายพินิจ บุญรักษา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นายนายพิทักษ์ โฮมวงศ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางสาวมยุรี ฤทธิธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020130 บ้านดงสว่าง นายไกรยสิทธิ์ นามโคตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020132 บ้านสุวรรณคาม นายนิพร ดุเดช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020133 บ้านอูนโคก นางสุวภา ภูต้องใจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นายจันสี ราชครุฑ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นางสาวนัฐฐาพร สิทธิวงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นางสาวสินจัย ริกำแง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นายประพล จันทบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นายลำดวน สีดามาตย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นายสยามยุทธ แสนอุบล ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นางสาวนิตยา สุริยันต์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020161 บ้านนาเตียง นายปณิธาน ประธาน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020166 บ้านดอนยานาง นายปัญญา เครือแสงไสย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020168 บ้านหนองหว้า นางสาววันวิสาข์ สนสุวรรณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นางสุภัตรา นัดทะยาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวนีรนุช วุฒนาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020178 บ้านโคกหนองกุง นายประสิทธิ์ชัย สารมานิตย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020182 บ้านขาว นางสาวอินทิรา ไชยมุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020186 บ้านโนนสะอาด นายบุญมี กำมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ นายสมพร บุญนาค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020193 บ้านหนามแท่ง นายประเสริฐ ประกอบกิจ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020195 บ้านหนองบัวแพ นางสาววรรณฉวี พิลาวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020195 บ้านหนองบัวแพ นายทินกร ธงศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020197 บ้านหนองตาล นายวีระพงษ์ อุปพงษ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นายสะหวาง นามวงษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางสาวปิยนุช แสนอุบล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020201 บ้านพันนา นายสุทธิพงษ์ แลนเชย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นายประยงค์ พละมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020204 บ้านโพนสูง นายอุทิศ เหล็งกระโทก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นายประเสริฐ บุญหลาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020209 บ้านโคกสีไค นายทิพากร พงศ์สิทธิศักดิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายเทพนม ไชยรบ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นายสุดใจ ไชยรบ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020215 บ้านหนองชาด นายปราโมทย์ โพธิ์ดี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020215 บ้านหนองชาด นายธนากร เพ็งสว่าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายจอห์นสันต์ นาคะอินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวสมฤดี แสนศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวสรัญชนา สุวรรณวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวจงกลณีย์ ไขประภาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นายประสิทธิ์ โคตรประดา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นายธงชัย สมภักดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020223 บ้านโคกดินแดง นายทองจันทร์ สิงห์ทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020224 บ้านโคกสำราญ นางสาววนิกร บุญวิจิตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020228 บ้านภูตะคาม นายวัชระ อรรคฮาดศรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020237 บ้านหนองม่วง นายปัญญา ดรุณพันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นายชัยพร ชนะมาร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020247 บ้านหนองกุง นางสาวปิลาณี ธรรมศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030184 บ้านโคกศิลา นางสาวอมิตา อินธิจักร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030186 บ้านคำบอน นายพิทักษ์ โคตรเครื่อง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายอนุชา คุณมี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายประมวล หลอดบุญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางสาวรินดา หน่อแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางสาวเนตรชนก อุทัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030198 หนองจาน นางสาวนพรัตน์ คำแหงพล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวอาภัสรา บุญหาญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030203 บ้านดงบาก นางสาวศิริพร ทุมอุบล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นายอาภิลม ศิริวงษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030210 บ้านหนองแปน นายอุทัย ราชตรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)