ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 13 คน วิชาเอก เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายอิสระ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นายทรงพล ไชยหาทัพ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020096 บ้านท่าลาด นางสาวขวัญชนก นาคสุนทร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นางสาววราภรณ์ แก้วลอดหล้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นางสาวพัชราภรณ์ จตุเทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางสาวอภิญญา พูลศิลป์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวกัลยา พรมคำบุตร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020244 ชุมชนส่องดาว นายธนัช สุริยมาตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางจิราพร ไชยมาศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020246 บ้านทันสมัย นางสาวสุวินีย์ เพลิดพราว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030193 บ้านหนองฮังแหลว นายวัชระ พิมพ์สิทธิ์ ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030207 บ้านนาสีนวล นายทศพล ถึงคำภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู