ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 5 คน วิชาเอก ประวัติศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นางทองคำ เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020145 บ้านยางคำ นางสาววรุณศิริ เพ็งเภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นางสำเนียง ไวยารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น นางบุญทอม โพธิ์สุวรรณพร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020246 บ้านทันสมัย นางวนิดา จันทร์ศรีโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู