ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3 คน วิชาเอก โภชนาการชุมชน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020087 บ้านดอนหวาย นายสรรเพชร ทองแท้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางอารีย์ ศรีโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางศิวาภรณ์ สมานชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู