ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 12 คน วิชาเอก จิตวิทยา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020030 บ้านอูนดง นายอภิรัฐ สมงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางจีรวัส ไตรยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายมีชัย กลยณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางภูริชญา หลักทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางอารยา ธรรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางสุกันดา กลมลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางมลิวัลย์ บัวอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นายอุกฤษ ท้าวเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020192 บ้านคำสะแนน นางกนกวรรณ บุญโสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020197 บ้านหนองตาล นางกาญจนา คะสีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางสาวสุวัสดา คำผิว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030206 บ้านคำเม็ก นางสาวสุจิตรา สุวรรณเพชร อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)