ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 5 คน วิชาเอก โภชนาการและอาหาร

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาววิไลพรรณ บุระผากา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางสาวเมวิญา ไชยเชษฐ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวชมพูนุท กิณเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางสาวอริสรา เพชรวิชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางสาวรจนา วรรณพัฒน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)