ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 178 คน วิชาเอก คณิตศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นางแสงเดือน ป้อมไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุไรวรรณ พ่อป้องขวา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020018 บ้านช้างมิ่ง นายณรงค์ศักดิ์ จุดาบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสุวิมล แซ่เล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสาวกมลรัตน์ เตียงชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางเมฆลา ป้อมไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางจิตราภรณ์ เนื้อนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางวรารัตน์ ทิพม่อม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020021 บ้านตาลเลียน นายมานพ สุริยวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางสาธิยา สุวรรณวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นายดังไกล คำทะเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางสาวพัณนิดา เถายะบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นายวรรณรัตน์ สุวรรณพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาววาสนา อินทรวิศิษฎ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020030 บ้านอูนดง นางธิดาทิพย์ ถานะลุน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวเกศสรินทร์ ใจศิริ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวจิราวรรรณ ลีลาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางสาวอมรรัตน์ จุลนีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายสุรศักดิ์ นาสมใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางรัตนา วงษ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นายเจษฎา กลยนีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวจุฑามาศ วงศ์ประชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางวันเพ็ญ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวกฤษณา คำสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายชยวีร์ มณีศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นายอดิศักดิ์ จันนี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางอุทัย พุทธมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นางสาวพัชรินทร์ สุราราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020055 บ้านคำแหว นายเวชภิสิทธิ์ บัวอ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางสาวกวิสรา พิสุทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวอรุณี ไชยเชษฐ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020058 บ้านโนนอุดม นายกิตติศักดิ์ เสือประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นางสาวกนกวรรณ ทิพชาติ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020058 บ้านโนนอุดม นายชาญนุวัฒน์ การีชุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020059 บ้านโคก นายวุฒิศักดิ์ พิมพบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวสุกัญจนา เจริญภู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสาวสิรินาถ ไชยสุนันท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวกศิมา เทพิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวพรวิภา ภูคงกิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นายปุณยวีร์ วงศ์ประชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวจริยา พละสินธ์ุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นายวัฒนะ ซาเสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายสุพัฒน์ พรหมอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวจิรยา ลูกเงาะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นายวรเชษฐ วุฒิสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวชลันดา เหลาพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวปิยวดี สัตถาผล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นายสุธินันท์ ศิลาวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางอุไรวรรณ พรหมพินิจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นายภานุวัฒน์ บนปาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางสาวณัฐวดี นะมะราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางสาวกานต์สินี ทองโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020090 บ้านแร่ นายอดุลศักดิ์ ทองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นายอกนิษฐ์ อุตระหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020093 บ้านหนองไฮ นางพนารัตน์ ทองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายสุทธิพงษ์ บุญคา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางสาวมิรัญญา จันทะวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020103 บ้านดงบังป่าโจด นางสาวศิวพร สิทธิพา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020104 บ้านโคกตาดทอง นางสาววารุณี บุตตะสุริย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นายทินกฤต ฤทธิธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นายกิตติณัฐ พิลาวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นางสาวศิริวรรณ มีพรหม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางสาวอริน ผกานนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางสาวระพีพรรณ นะคะจัด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางพิศมัย ศรีคำมุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นายสรพงษ์ แก้วอุ่นเรือน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางสาวอัฉจรา สุขวัฒนารัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นางสาวรุ่งนภา เสงี่ยมทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นางสาวณัฐวรรณ ไชยธงรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020122 บ้านหนองแวง นางสาวเสาวลักษณ์ เพียสา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020122 บ้านหนองแวง นายพิสิฐ แก้วคำสอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางสาวแขนภา ชารีคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายพงษ์สวัสดิ์ เจริญไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายสุทธิชัย ราชชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางสาวนภัสมน สุขจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นางอรัญญา โมรา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นายวันนี สมบัติศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางสาวจินตนา ศักดิ์ดา ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายอรรถชัย ใครอามาตย์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020130 บ้านดงสว่าง นางสาวนภาวรรณ อาษาสร้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020130 บ้านดงสว่าง นายวิทวัส โคตรแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางสาวกาญจนา อุณาภาคย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางสาวธรรมาภรณ์ บุญยอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020134 บ้านหนองบัวบาน นางสาวแพรวนภา ริกำแง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นายธีระพงษ์ มุ่งชู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางสาวมัณฑนา ชุมปัญญา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายจีระสิทธิ์ ดกเอียร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นายธเนศ ขุราษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020148 บ้านหนองหมากแซว นางสาวณัฐนันท์ สร้างดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นายณัฐวุฒิ ทองเลิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย นางสาวอนุชิดา พยุงตน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายบุญหลาย คำผง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาววิไลพร อาจณะรงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ไชยสิทธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นางสาวจินดารัตน์ ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล นายคำผาย จ้อยจีด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นางสาวมินตรา เครือบุตรดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางสาวอลิสา เชิดดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020160 บ้านหนองหลักช้าง นางสาวกนกกาญจน์ โคตรแก้ว ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020162 บ้านหนองหวาย นางสุวรรณา โพธิ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางสาวลัดดาวัลย์ แว่นแคว้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางสาวเดือนเพ็ญ ดารุณภักดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นายธวัชชัย โสไกร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020165 บ้านม้า นางสุภาพ แสงมณี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นายสิทธิพงษ์ ฤาชากูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020170 บ้านโคกหลวง นายณัฐพงศ์ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020173 บ้านธาตุ นายถาวร ปัญญาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายอภินันท์ กุดดู่เดิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นางสาวสุรีลักษณ์ ต้อนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นางสาวอนามิกา อื่มเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020181 บ้านดอนหัน นายจุมพต คะอังกุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นางสาวภาวิณี จันทร์อ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นางสาวธญาณี สุทิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020185 บ้านโคกสวัสดี นางสาวประไพ สุพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นางสาวปรินดา อินทรพานิชย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ นางสาวศุภัสสร พิมพ์โคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020191 บ้านนาทม นางสาววิจิตรา เทศประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นายยชอนันต์ อินธิแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020199 บ้านหนองหอยคัน นางนภาภรณ์ ราชไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นายศักดา ดัดผ่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นายศักดิ์ประยูร ดาบลาอำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางนิตยา สระแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020204 บ้านโพนสูง นางสาวธิดารัตน์ อัมวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นายทวีศักดิ์ ซื่อตรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นางสาวอาภาวรรณ ยาวจันทรา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายสมัย ดอกไม้ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางวรรณชนก โสมปัดทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวนงค์รักษ์ ยุงไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางอภิญญา นาโควงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวพรเพ็ญ เฟื่องฟู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางศรัญรัตน์ ขัดทรายขาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวอารีรัตน์ ลาภเย็น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวศิรดา แก้วกันหา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวเปมิกา อินทร์อุดม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล ว่าที่ ร.ต.หญิงยุพา ทรายทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางสาวเมธินี ลีทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นางสาวจิราภรณ์ แสนคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางวราภรณ์ แกวดวงสี ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นายอภิศักด์ แก้วดวงสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางอำนวย พันนาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาววนิดา จันทรังษี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020231 บ้านท่าวารี นายสิทธิพงษ์ พรมน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020232 บ้านปทุมวาปี นางไพรพร การงานดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นางพิชญาภา บุญเกิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวจีรนันท์ จันทรเสนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวชัสฎาพร อุดชาชน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางวรนรรณ ก้อนด้วง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นายจาตุรันต์ น้อยตาแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางสาวธัญสมร มาลีลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสุมารีย์ สุวรรณโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวยุวพร หอมใส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030189 บ้านสร้างฟาก นางสาววาสนา ประวัติศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030189 บ้านสร้างฟาก นางสาวสุนิสาข์ เปลี่ยนผึ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030190 บ้านนาดี นางสาวอัจฉรา ทัดสามี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นายณัฐพงษ์ ชุ่มจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030193 บ้านหนองฮังแหลว นางสาวปาลิตา โภคารักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นายวรพล กาละพัฒน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นางสาวธัญญาทิพย์ แสนเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030198 หนองจาน นายพานิชย์ คำลือ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030199 บ้านหนองน้อย นางสมร ทะคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายอิสรา อินทรสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางกัญญาลักษณ์ ลีพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางสาวธรรศพร จอกทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาววิจิตรา ทิพม่อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวสรารัตน์ แก้วโสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายวุฒิชัย ฤทธิวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายสรัญญู สาธุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายจีระศักดิ์ ราสุนนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นายณัฐวุฒิ จัดตาดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นางสาวศศิธร ดวงจิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางสาวเจนจิรา แก้วกัญญา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางสาวสายชล บนปาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู