ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 15 คน วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น นางสาวเสาวรส บุญชาญ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020026 บ้านถ่อน นางสาววรัญญา แก้วสนิท ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาวพิมพ์ชนก อัคพิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางอรพิน แก้วก่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020069 บ้านดอนกอย นางสาวภิราภรณ์ อุปรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020090 บ้านแร่ นายวงศกร เพียรชนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020104 บ้านโคกตาดทอง นางสาวอุไรพร พรหมภักดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020113 บ้านดอนยานาง นางวิลัยพร เหมะธุลิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นางสาวณัฐยา บัวชุม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นายอรรถพล สุเมผา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020185 บ้านโคกสวัสดี นายวรันตร์ สิทธิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020201 บ้านพันนา นางสาวนงค์รัก สีคะปัสสะ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายวรุตม์ โคตรคำหาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสาวเมตตา ทองแถม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)