ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 22 คน วิชาเอก การจัดการทั่วไป

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสาวยุนภา สัญจรเลิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวณิชาภัทร แสงภารา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวชรินทร์ทิพย์ วะชุม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020059 บ้านโคก นางสาวบุญนิศา นรินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางสาวสุภัค ฤทธิ์สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสุพรรษา คำมีมิตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020080 บ้านนาเหมือง นางสาวสุกัญญา ฮังโยธา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางอุษณีย์ เคนสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวภูษณิศา หนูเนียม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางสาวเอมอร พิยารักษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020086 บ้านม่วงคำ นางสาวจิรารัตน์ บุญพูน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020089 บ้านหนองบัว นางสาวนิภา โพธิสาวัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางสาววราภรณ์ ขุนโย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020117 บ้านนาบ่อ นางสาววิทย์ชฎา แก้วอุ่นเรือน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020131 บ้านหนองเบญจ นางกนกวรรณ พานะลม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020142 คำเจริญวิทยา นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวงศ์ ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020171 บ้านคันชา นายพิทักษ์ คำพวง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020178 บ้านโคกหนองกุง นางสาวปิยะพร จักรอันดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020209 บ้านโคกสีไค นางสาวรัตติยากร พรเจริญ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวพิชยา คุณมี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030192 บ้านแกดำ นายพงค์ศักดิ์ สุวรรณโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางสาวกมลกาญจน์ อุทัยเรือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู