ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 9 คน วิชาเอก บัญชี/การบัญชี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นางสาวพัชราภา ผาอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020059 บ้านโคก นางสาวรุจิรา ชาพา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020088 บ้านนาแยง นางสาวจิตราภา สาขามุละ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นางสาวรัชนีกร เจริญชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020119 บ้านโพนไผ่ นางสาวป้ทมา เพ็งคำปั้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นางสาวพรชิตา ยอดจำปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020201 บ้านพันนา นางสาววรัญญา คำสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020211 บ้านแวง นางกิตติยาพร วงศ์สามารถ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวศศิพร อรัญปักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)