ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 11 คน วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายวัฒนศักดิ์ นนธิราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวพิกุลแก้ว ไชยรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020059 บ้านโคก นายวิทวัส ขันติยู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020103 บ้านดงบังป่าโจด นางสาวทิพวรรณ นาไชยเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020120 บ้านห้วยบาง นางสาวจิราวรรณ นันทราช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นายสุริยันต์ สรงบุญนาค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020134 บ้านหนองบัวบาน นางสาวพัดชยา ริกำแง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020199 บ้านหนองหอยคัน นางสาวเกศรินทร์ เพ็งคำปั้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020237 บ้านหนองม่วง นางสาวมณฑกานต์ นักบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นางสาวนุชนาท จันทร์ศรีโคตร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030210 บ้านหนองแปน นายวัชรพล อาจษาสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู