ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 236 คน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางรจนา สงค์สอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางนันท์นภัส บุญจันทร์ศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางอภัสสร บาลลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางสาวสุชานัน ศรีสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา นางสาวปริญณ์ลัดดา อุนาศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายกิติศักดิ์ สมัครค้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสาววรรณภา โสมชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาววรุณี ทิพชาติ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020030 บ้านอูนดง นายสาสิน เพชรพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวภัทราภา วงค์พันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020031 บ้านนาใน นางสาวชมภูนุช ชุมพงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020032 บ้านผักคำภู นางทิพญา สุขสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวดวงฤทัย นนสุราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางสาวสุนันทภรณ์ งามดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นางจินตนา ทุมวรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวยาดา จงกสิกัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสาวจตุพร อุตรศาสตร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020039 บ้านบะฮี นางสาวทิพยวรรณ อินทร์ตา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวศันสนีย์ บุตะวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาววรุณยุภา พรหมแสง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวเมธาวดี แก้วดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางทัศยา จุลนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางรุ่งฤดี ขันธพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวปิยะนาฎ แก้วมณีชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวนงนุช เอี่ยมคง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอภิญญา นามแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอริสรา แก้วคำภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาววาสนา เกตุมาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวจิรประภา อ่อนธรรมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวภีรพรรณ ตันหล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวพลอยรัรนา มาคูณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวจริยา กลยนี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางจุฬาภรณ์ เขตปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวปานหทัย ธรรมรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวกุลนิษฐ์ หลวงปราบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายกันตินันท์ ดรกันยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางสาวศิริพร ไชยตมาตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางสาวสุธิมา แก้วกันหา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางรัตนา หลวงปราบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางจันจีรา ชมจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางสาวรัชนี ศรีพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางกรองกาญจน์ มูลไธสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นางสาวบุณยวีร์ จารุสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางสาวจินดามาศ คงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวภัทรวดี ทองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020061 บ้านหินแตก นางวิภารัตน์ ศรีภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวกมรวรรณ แสงแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางณัฐปภัสร์ โมราราษฎร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางภาพตะวัน มาตราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นางสาวชนกนันท์ รักสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายณัฐพล ทองมุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางวิลาวัณย์ บงศ์บุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาววันวิสา จามน้อยพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020068 บ้านสว่าง นางสาววรรณธณี ศรีกะกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางสุวีณา สุขะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวเฟื่องฤทัย บุตรแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวภามิณี เชิดชน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวสุกัญญา ส่ัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายธีปะกร ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวกาญจนา เหลาพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวนิตยา จันกุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวกนิษฐา นันจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสันสนีย์ ไชยหาทัพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสุรางค์รัตน์ ศูนย์จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางภัทยา ปินะโต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางสาวอัจฉรา ศรีสร้อย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นางสาวชลดา พิลาตัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางสาวสริตา กะกุลพิมพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางปราณี เซียร์ส-คอร์ฟิลด์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางพิสมัย ผิวชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020091 บ้านสมสะอาด นางพิมพ์วลัญช์ สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางสาวจิดาภา ไชยรา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020093 บ้านหนองไฮ นางสาวสุรัตนา นรสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายจตุพล แซ่ล่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางสาวลำไพ พันทะสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางสาวสาลินี สิงห์มหันต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020104 บ้านโคกตาดทอง นางสาวศุภจิรา ฤทธิธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020104 บ้านโคกตาดทอง นางสาววราภรณ์ สมพินิจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางสาวกัญญาวีร์ สูตรไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020108 บ้านหนองแปน นางสาวกมลชนก นันทราช เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020108 บ้านหนองแปน นางสาวสุตาภัทร กัลยาไสย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางนันทนา พรหมจรรย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางดรุณรัตน์ ล้วนวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นายประจวบ บุญจู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางสาวพัชรินทร์ ฤทธิธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางชนิศา เหมะธุลิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020115 บ้านผักตบ นางสาววิลาวัณย์ คำภูแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020115 บ้านผักตบ นางสาวจุรีภรณ์ พรหมศิริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางสาวนุชนาถ สวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางสาวธัญธร หลักทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นางเกษแก้ว สุรารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางสาวสุดาวดี สุรินทะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นายวราวุฒน์ บุญชาญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางสาวจิริยาพร ติงสะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางสาวเสาวลักษณ์ โสสุด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นางปาริชาต ไชยบุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางสาวสุทธิพร เวสน์ไพบูลย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายภควรรษ ปารีพันธ์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายบรรณศักดิ์ เกลี้ยงกลิ่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020130 บ้านดงสว่าง นางสาวดาวพระศุกร์ ทองเลิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020131 บ้านหนองเบญจ สิบเอกกษมา อาจทุมมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางสาวอรพรรณ แก้วชิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางนวลจันทร์ พิทักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางสาวศิรินภา ศรีเทียวไทย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นายสุภักสร จงประสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020134 บ้านหนองบัวบาน นายภัทรพงศ์ ละอองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นางสาวจุฑารัตน์ นนธิราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางสาวภัทธีมา จันทร์อ่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางภวิษย์พร นาคราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020141 ชุมพลศึกษา นายอดินันท์ ไชยเดช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ นางขวัญจิต อุดมลาภ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020145 บ้านยางคำ นางนฤมล กุลชาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางสาวมาลีพร ด้วงโต้ด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020148 บ้านหนองหมากแซว นางสาววรรณฉวี กลางนา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020148 บ้านหนองหมากแซว นายฉัตรพงษ์ ฝ่ายรีย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นางสาวอินทุอร ประการแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายสนาม บัวพิษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาวมิ่งกมล ธิโสภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาวมนต์เทียน รักความซื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นางสาวปวีณา แพนบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล นางฟ้าสุดา ระหงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นางสาวกนกพร อโนมพันธุ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020160 บ้านหนองหลักช้าง นางสาวสิริรัตน์ วัฒนะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020161 บ้านนาเตียง นางจิตรัตดา เขียวดวงดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020161 บ้านนาเตียง นางสาวเก็จณภัทร์ กองพิธี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020162 บ้านหนองหวาย นางสาวดุษฎี แก้วอุ่นเรือน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020162 บ้านหนองหวาย นางสาวกมลวรรณ อุปฌาย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นายอำนาจ สีสุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางสาวปัณณรัตน์ โพธิตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางสาวธัญชนก นามขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นางสาวชุติมา ขันทีท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020168 บ้านหนองหว้า นางเพ็ญพิไล กาสินธุ์พิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020168 บ้านหนองหว้า นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นางสาววนิดา ปุณปิตตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นางพัชรี กมลภพ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวจตุพร ขันธุลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นางสาวเกศนี ศรีสะถาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นางสาวศุภางค์โศภินฌ์ จักรสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020185 บ้านโคกสวัสดี นางสาวสุภาพร ชมภูพื้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020185 บ้านโคกสวัสดี นายสุรสานต์ สีลาวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นายณัฐวุฒิ ปัญญาประชุม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ นางสาวอนงค์วิไล กงลีมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020191 บ้านนาทม นางสาวศิริวรรณ จันเกษ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020194 บ้านถ่อน นางอมรรัตน์ มหาวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางสุริสา อภิตรีธวัช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020195 บ้านหนองบัวแพ นางสาวสุพัตรา อรรคศรีวร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นางสาวศศิธร คณะพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นางสาวอินทิรา สารบาล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020197 บ้านหนองตาล นางสาวชัญญานุช นำสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นางสาววีนัสรินทร์ คำคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020199 บ้านหนองหอยคัน นางสาวกนกวดี ไตรคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นายภคพล โถแพงจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020201 บ้านพันนา นางสาวมาริษา สุราชวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางสาวณัฐธิดา เพ็งเภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นางสาวสุจิตรา เข็มทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นางสาวเบญจวรรณ กิ่งภาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นางศิรินรัตน์ ทาจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020209 บ้านโคกสีไค นางสาวนางสาวอรชา ทัศน์บุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นางสาวเกษมศรี ศรีชาติ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020215 บ้านหนองชาด นางอัญชุลี แสงลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020215 บ้านหนองชาด นางโชติมณี พันธุ์แดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายทินกร ทันแล้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางดวงใจ แพงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวกนกวรรณ บุราณสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวผกาวรรณ อังคะพนมไพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวจิราพรรณ ดวงชาทม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวกมลพร ปัญญาหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสุภาพร หงษ์ชูตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวช่อทิพย์ ยิ้มละมัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวดารุณี ศรียางนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวณัฐกานต์ บุษราคัม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางรัตนา สีสุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวอมรรัตน์ ศิริบุตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางรัตนวัณณี คำวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวศมนวรรณ จันโท ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020221 บ้านหวาย นางสาวจิตตานันทิ์ มหาโยธี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางสาวกาญจนา พรรณวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นางรถจนา ศรีมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020224 บ้านโคกสำราญ นางสาววิภาวี อรรัฐเสถียร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น นางสาวเขมิกา ชาฎา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวพิชชาภา สมบูรณ์พร้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสาวสุภาภรณ์ แก้วมุกดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายพิชาภพ กุลบุญมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวชไพรพร ทับทานี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวกิตติยา ผาเงิน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020232 บ้านปทุมวาปี นางสาวมยุรี ชินโด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นายสุรพล กองธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020236 อภัยดำรงธรรม นางสาวพิชญารัตน์ เทพคันที ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020237 บ้านหนองม่วง นางสาวดวงหทัย แดนรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020238 บ้านโคกสะอาด นางสาวนีรพัฒน์ ฟองอ่อน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวธัญญทิพย์ ปังชัยสงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวศุภนิดา หาญมนตรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางนวนันท์ ผิวหูม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวศศิยาภรณ์ ยองใย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสาวศิริลักษณ์ อัคนิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020246 บ้านทันสมัย นางสาวสุทาสิณี แก้วดวงสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030184 บ้านโคกศิลา นางสาวชลธร เชื้อกุณะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030184 บ้านโคกศิลา นางสาวภรณ์ทิพย์ ดีแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางเสาวพร ผ่านชมภู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030186 บ้านคำบอน นางสาวนำพร อินทะวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030186 บ้านคำบอน นางสาวรัตติการ คำแดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030186 บ้านคำบอน นางสาวจิรัชญา ฝูงที ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางรัตนาภรณ์ วังกะสา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวศศิธร ศรีสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวเบญจพร ชามะลิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวจันทร์สุดา แสนไชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวยุภาพร ขันธะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายเดค อกิโม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวโรสซารี่ นาซานุ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030190 บ้านนาดี นางสาวพรพิมล อัคนิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางสาวเพลินพิศ แก่นจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางสาวพิชามญชุ์ พงศ์กิตต์วิริยะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสาวปวีณา บุญนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นางสาววิริยะรัตน์ ร่มวาปี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030199 บ้านหนองน้อย นางสาวปวิตรา วงศ์กันยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030200 บ้านหนองแสง นางสาวณัฐกาญจน์ กาญจนกัณโห ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวสุนิสา คำเครือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางพิมลพรรณ เพียสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางสาวรุ่งตะวัน เย็นวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางสาวปนัดดา ปานแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางสาววรัญญา สาลี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางจินตนา ปิ่นใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางวิภาวดี ภูดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางสาวพิมาภรณ์ อินทริง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางปิยะมล คนแรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวทิวาพร อุทรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวสาวิตรี จันทาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายวีระยุทธ อ่อนสุระทุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวเบญวลี มนตรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายชานน ศรีวรกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า ว่าที่ร้อยตรีคณาวุฒิ ขอดอนุ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นางสาวอารยา กำแหงมิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางสาววิจิตรา ศิลารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางสาวรัสรินทร์ พิชาขวัญศิริโสภา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)