ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 163 คน วิชาเอก อื่นๆ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นายวชิราวุธ ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นายสมบัติ สัพโส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายไพสาร สุราษฏร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางสาวธารารัตน์ ชนะชัยพันธุ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020021 บ้านตาลเลียน นายสมหมาย แก้วกาไลย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020022 บ้านเชิงชุม นายเทอดชัย ภาษี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020023 บ้านโนนพอก นางสาวุปทุมวดี วรดี พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020023 บ้านโนนพอก นางปรีญา วงศ์สาเนา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น นายไวพจน์ จอมน้อยพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา นายวุฒิศักดิ์ บาตดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นายดิเรก มะลิทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020029 บ้านนาเลา นายชนะ ไชยะตา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020031 บ้านนาใน นายนภดล อินคำน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020032 บ้านผักคำภู นางกัลยาณีย์ ขันติยู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นายสนองศักดิ์ ขันมะจันทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020038 บ้านภูเพ็ก นายสมชาย โยตะสิงห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวนิภาพร โคตรจำปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นายธงไทย หลาบคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวกรรณธิญา เรียมแสน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางภัทรา แก้วก่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายอภิชาติ สุราราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายธนวุฒิ ทิพวงศ์ษา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายปัญญา วงค์อาษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020051 บ้านสมสะอาด นางมะลิซ้อน ระหันสิม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายอิสระ สิงห์หันต์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นายราเชนทร์ ฟองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นายก่อเกียรติ สัพโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางสาวพรรนิภา คำโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020061 บ้านหินแตก นายฤทธิชัย ศิริบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายนิเวศ ขันติยู ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายพิพัฒน์ มาตราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020064 บ้านหนองหวาย นายพรภิรมย์ ทิพย์วงษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020065 บ้านเปือย นางสาวชนิกา ขันติยู เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020066 บ้านขมิ้น นางมณีไพ แก้วก่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นายสิทธิพร ประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นายวันชัย อุปรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020069 บ้านดอนกอย นางใหม่ บาตดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสใบแพร สัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นายจีระศักดิ์ อ่อนสุระภมูิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020078 บ้านโคกสามัคคี นายไพรแสง แก้วมุงคุณ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวปรียาฉัตร สนธิรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอุดร วงศ์สูง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นายสกลเกียรติ ธิวะโต นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางสาวน้ำฟ้า แสนอุบล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020089 บ้านหนองบัว นายจรินเดช ลีทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020091 บ้านสมสะอาด นายสุริยันต์ ชาติชำนิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นายสุรพงษ์ สุวรรณชัยรบ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020097 บ้านสงเปลือย นายทองใคร แก้วกอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายชินภัทร สัพโส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นางสาวนางสาวพิมประภา ทองประทุม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นายยศกร ปวงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางสาวจิตรลดา แก้วคำแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นายสมโชค พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020108 บ้านหนองแปน นายเอกพงษ์ จันทร์โพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาวกฤติยาพรรณ แก้วคำศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นายประพันธ์ ภาวงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาวพัชราพร ศิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020113 บ้านดอนยานาง นายธัญญะ วุฒิตะสาร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020117 บ้านนาบ่อ นายพชร เจริญชัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020120 บ้านห้วยบาง นายเฉลิมชัย ศรีนุกูล ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020120 บ้านห้วยบาง นายสิทธิชัย ลามคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นางสาวอภิญญา หัศกรรจ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นายพีระพันธ์ พรมทัน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายเทวฤทธิ์ โกมล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายอุดร จอกทอง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020131 บ้านหนองเบญจ นายสุภีร์ แผนบุตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020133 บ้านอูนโคก นายฉัฐชนะ ดอนลาดลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020134 บ้านหนองบัวบาน นายอาเนตร ศรีสวัสดิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นายชัยยนต์ ผลาจันทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020138 บ้านค้อใต้ นายภานุมาศ พันธ์วงศา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020146 บ้านคำสะอาด นางณัฐริณีย์ กาสินพิลา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นายสายยนต์ ทีฆะสุข นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางสาวกิตติยา กาญจนกัณโห ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นายวิชัย ศรีสุธา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020148 บ้านหนองหมากแซว นางสาวสุวิภา ธนะภูมิชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายศุภกิจ อุปพงศ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย นางสุวภักดิ์ กาวี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาววันเพ็ญ ศรีบ้านโพน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายสมชาย ประณมศรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020152 บ้านบึงโน นายอดิศักดิ์ บุญเพี้ย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020158 บ้านหนองดินดำ นายประยุง สอนสุข ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางบังอร ดีคำย้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020160 บ้านหนองหลักช้าง นางทิพย์วรรณ ภูสังวาลย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020161 บ้านนาเตียง นางสาวนริศรา ไชยรบ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020162 บ้านหนองหวาย นายวิเศษ เขียวดวงดี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางสาวพัชณัท เจริญภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นายวินิจ จันทร์มาเมือง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020170 บ้านโคกหลวง นางสาวอรพิน วะสุกัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นางสาวนภารัตน์ อุดทุมพร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นางสาวอาภรณ์ ลามคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายสำราญ โมระดา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายทักษิณ คำทวี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020179 บ้านคำนาดี นายปองปรีดา แววศรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020181 บ้านดอนหัน นายวณิต เบิกสีใส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020181 บ้านดอนหัน นายณัฐพล สายเสมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020182 บ้านขาว นายพยัฆ อินภูษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นายวิพงษ์ แก้วมุงคุณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020185 บ้านโคกสวัสดี นายสุดใจ ปติตัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020187 บ้านหนองกุง นายพิชัย คำวิจารณ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นางสาวบุษยา ไชยเทพ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020190 บ้านคำไชยวาน นายวิศาสตร์ เกษรมาลา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020192 บ้านคำสะแนน นายสถิระ วงศ์กระต่าย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020192 บ้านคำสะแนน นางระพีพรรณ เกลี้ยงกลิ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020194 บ้านถ่อน นายหนุ่มดี แก้วมุกดา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020194 บ้านถ่อน นายทนงชัย อัมรัตน์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020195 บ้านหนองบัวแพ นายชัยวิชิต ชะดามนต์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020195 บ้านหนองบัวแพ นายชนาธิป เวฬุวนารักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นายกิตติชัย เสนสี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020199 บ้านหนองหอยคัน นายสงค์ แสงจำปี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางสาวอรจิรา พันล้ำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา นางสาวพนิดา แสนมิตร ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นายทวีพร วุฒิสาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นายดาว ไชยการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายจิตติศักดิ์ ไชยรบ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020213 บ้านโพนงาม นางสาวประภาพร ศิริบุตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020213 บ้านโพนงาม นายอุทัยพร สังสะอาด อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020213 บ้านโพนงาม นางนงค์รักษ์ คนล้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวทัศนีย์ ประเสริฐสัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นายชานนท์ อนันตภักดิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นายเจริญทอง บุราณสาร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวลลิตา ธงสีนารถ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นายชัยศักดิ์ โคตรธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางรุ่งนภา สำเนียก แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาววรรณิภา มิกทา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020224 บ้านโคกสำราญ นายศักดิ์นรินทร์ วรรณพัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายทองสินธุ์ ไกรดวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020232 บ้านปทุมวาปี นางสาวสุดารัตน์ สุนารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020234 บ้านโพนสวาง นางสาวชมัยพร เกษรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายสุเทพ การงานดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายสุรพงษ์ พรหมสุขันธ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020237 บ้านหนองม่วง นางสาวรักษ์สุดา พระหันธงชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020238 บ้านโคกสะอาด นางสาวมิลตรา ภูปานผา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020238 บ้านโคกสะอาด นายสมพงษ์ แก้วศรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวปิยนันท์ ชนะมาร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวสงัด แก้วอุดม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายณรงค์กร ไชยประเทศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นางสาวนางสาวกฤตตากานต์ ทัศนิตย์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020242 บ้านไทยเจริญ นางสาวมัลลิกา คำภูแสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวภัทราวดี ลังภูลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสาววัชรี แก้วกาบิล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายไพฑูรย์ จันทร์สีโคตร พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020246 บ้านทันสมัย นายวิเชียร ศรีสวรรค์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020247 บ้านหนองกุง นายลำเอียง ภาพิรมย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030184 บ้านโคกศิลา นายเทอดพงษ์ จันทะชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นายวินัย ศิริหัตถ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางพัชรวิศุทธ์ พรหมพินิจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวทิวาวัลย์ ยอดสะอึ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางนฤมล วงศ์ประทุม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวลอดิตาร์ อิบาลิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายณัฐภัทร คำผุย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030190 บ้านนาดี นายชาตรี ศรีลารักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47030192 บ้านแกดำ นายปัญญา แสนอุบล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030193 บ้านหนองฮังแหลว นางสาวสุรีรัตน์ นามศรี ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47030193 บ้านหนองฮังแหลว นายสงวนศักดิ์ หลักทอง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47030193 บ้านหนองฮังแหลว นางสาวกมล นุชิต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030194 บ้านทุ่งแก นายปัญญา พรมวัง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นายชัยมงคล อุดทา ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47030200 บ้านหนองแสง นายณัฐพงศ์ ไตรยขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายอนุรักษ์ สีอังรัตน์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030203 บ้านดงบาก นายบุญมา คุณจันทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวสกุนา สีหาราช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030209 บ้านดงสง่า นายสัมฤทธิ์ สุทธิพันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)