ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 10 คน วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายนิกร โสรินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020115 บ้านผักตบ นางสาวศรัญญา พิมพ์รส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020141 ชุมพลศึกษา นายเมธวัจน์ ธนธรธีรไพศาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นายอรรถพล พูลศิลป์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020170 บ้านโคกหลวง นายจิตรกร วะสุกัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นายวิชัย ต้นเกษ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายศักดิ์ดา จันทร์เผือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายปณิธาน ภูเวียงแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020185 บ้านโคกสวัสดี นายสุรศักดิ์ อุ่นแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นายนัทธพงศ์ พะนิรัมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู