ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 13 คน วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020030 บ้านอูนดง นายวิทยา อนันติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวจิตระดา งามแสง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020057 บ้านคำข่า นายวศค เสมอพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020108 บ้านหนองแปน นางสุดาวรรณ แสงกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางสาวพัชริดา อาจทุมมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายณัฏฐ์นริศ วงศ์อักษร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นางสาวณัชชนม์ สารีโท ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นายจตุรภัทร ธิอัมพร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020171 บ้านคันชา นายวรวุฒิ แพงดวงแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายถิรกร รัชตะทองไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายนวพล จุละมะณี ครู (พนักงานงานราชการ) ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
47030184 บ้านโคกศิลา นายวิรักษ์ พิมพการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางสาวอโณทัย ไชยรบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู