ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 6 คน วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายอรรถพร เดชขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นางชลธิชา สินโน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นายฉัตรชัย ราชคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020109 บ้านคำบ่อ นางสาวรุ่งทิวา พวงประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายอนันต์ กองธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020211 บ้านแวง นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู