ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3 คน วิชาเอก คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวนิโลบล คำมุงคุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม นางสาวกรรณิกา ดีแท้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นายทัศน์พงษ์ บางทราย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู