ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 10 คน วิชาเอก ชีววิทยา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น นางสาวเพชรดา หาญคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางสาวสาวินี คำหอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นางสาวพรทิภา ลามคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางสาวปัฐมล แสนอุบล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นางรัตนาภรณ์ บุญรักษา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางสาวนิรัชรา บุญรักษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020133 บ้านอูนโคก นางสาวสุดารัตน์ ภูดอนตอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นางสาวศริยา ราชคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020221 บ้านหวาย นางสาวชนาภร คุณวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวมัลฑริกา ภาเภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)