ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 13 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอารีย์ แก้วก่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวกรรณิกา แย้มยวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020093 บ้านหนองไฮ นายชนม์ชนัญ ธนูพราน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายนัฐพร การุณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางสาวพัชรียา คุณศักดิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นายธานินทร์ ทินบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางปิยวรรณ ศิลปักษา ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020161 บ้านนาเตียง นางสาวสายฝน โคตรวงษา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวชนาธิป พันธ์สอาจ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางสาวนวรัตน์ ประเสริฐสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสาวณัฐฎา แก้วระดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นางสาวจิราพร ศรีจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวเบญญาดา ฝ่ายสงฆ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู