ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 31 คน วิชาเอก การบริหารการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสาวสุนันทา โถบำรุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายฉัตรชัย ถานะลุน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางสาวเบญญา สัพโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นายวีรชาติ กาญจนกัณโห ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020061 บ้านหินแตก นางนันทา บุรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นายคมกฤษณ์ คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นางสาวศิวภรณ์ มาตราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นายวาริช บุนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นายมานพ ศรีสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นายอัคเดช เจริญวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางยุพิน ก่ำเชียงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร นางรำพันธ์ ไชยบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นางปรารถนา ยืนนาน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นายภพธรรม มะลิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นางสาวพรพรรณ บุ้งทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นายจิราวัฒน์ จิรกุลทวีวัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางสาววิภาสิณี หัศกรรจ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางสาวโสภิดา ไชยทะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020179 บ้านคำนาดี นายธนกฤต ชนูนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020201 บ้านพันนา นางรุจินันท์ ไชยคุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา นางภรปภา ศรีธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020208 บ้านนางัว นางสาวสรญา วัชระสังกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นางจิราภรณ์ คุณารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางดรุณี ทองแผ้ว ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020231 บ้านท่าวารี นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายนพดล พละศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายนราศักดิ์ เศษสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายวชิรายุทธ จอกทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางสาวอานันทพร ถึงแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู