ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 6 คน วิชาเอก ศิลปศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายทศพล ซุยสัมโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นางสาวพิทยา ศรีสร้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นายวสุธร พรหมจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายวัชรพล แพร่เมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวอรินรัตน์ วงค์ไพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวสุทธิดา วังคีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู