ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางแสงจันทร์ พลสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู