ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 17 คน วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020026 บ้านถ่อน นางสาวกรรณิการ์ ศรีโยหะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวสิรินภา ลิพันดุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวนัติธิญา ศรีไทย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางสาวพรรณี อินทร์ฉลาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวรัตนภรณ์ ฟองอ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นางสาวสุนิสา เพียรสบาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสาวกิติยา มามิมิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางสาวอภิญญา ฮมแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นางสาวกนกอร ดอกไม้ทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020211 บ้านแวง นางสาวสุภาวณี แสนอุบล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวณัดดาวรรณ ทิพย์คำมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวกัญญาภัทร ทาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020231 บ้านท่าวารี นางสาวยนลดา ตรีเหลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020232 บ้านปทุมวาปี นางสาวศิริวรรณ พันธ์พรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาววารุณี ทุมมารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวสุภารัตน์ เกษสะอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030198 หนองจาน นางสาวสุพัตรา ยาวจันทรา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู