ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 11 คน วิชาเอก ไม่มีวิชาเอก

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020071 บ้านนาถ่อน นายวิระวงค์ เหลาพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายวันเฉลิม ฟองอ่อน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020093 บ้านหนองไฮ นางสาวอัจฉราพร แก้วชูฟอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร นางสาวณัฏฐพร สุพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020133 บ้านอูนโคก นาย ปริญญา ไพคำนาม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020180 ชุมชนบงเหนือ นางสาวศิริพร พิลึกเรือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นายพจริน สาระบาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020192 บ้านคำสะแนน นายอภิสิทธิ์ แจ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020208 บ้านนางัว นายประครอง ประทาพันธ์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020214 บ้านสร้างแป้น นายหนูเกณ มังสัง ช่างไฟฟ้าชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020231 บ้านท่าวารี นายวรรณา ทองภูบาล ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)