ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 1 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางสาวปติณญา ภูผาศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู