ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 20 คน วิชาเอก ดนตรี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020021 บ้านตาลเลียน นายสรายุทธ์ พลากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นายสามิตร สอนวงค์ษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวพิชญธิดา มาตราช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายโกวิท ไชยธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายเทิดทูล สัพโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020111 บ้านตาดภูวง นายสรรพวุธ เเก้วล้วน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020186 บ้านโนนสะอาด นายพุฒิพงศ์ ขันแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020187 บ้านหนองกุง นายสรวิศ เดชะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020187 บ้านหนองกุง นายวัฒนา ขมวดทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) ว่าที่ ร.ต.เด่น โกพลรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายอภิศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายภัทราวุธ ไชยเชษฐ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางปิยะฉัตร ยั่งยืนนาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นายสยมภู พืชสิงห์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020236 อภัยดำรงธรรม นายสมจิต สุนารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายศิวดล สายคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายกิตติศักดิ์ คเนเร็ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายจักรพงษ์ จักรสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นายทศพล ใจดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู