ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 11 คน วิชาเอก ศิลปะ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020021 บ้านตาลเลียน นายอัศวิน อุตระหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020023 บ้านโนนพอก นางสาวนิจจารีย์ หมุดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางรุ่งอรุณ แสนภูวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายมโนมารถ ผ่องแผ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายชาญณรงค์ นรัฐกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางศศิธร โมราราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นายกีรติ กัญญาคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางชรัญรัตน์ ปารีพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาวรักษินันท์ ปานนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นางสิระตา โสภาพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางสาวเพรช ชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู