ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 33 คน วิชาเอก คหกรรมศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางนิภาวัลย์ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางพิกุล เพียนอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางอรมย์รักษ์ พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางสุจิตรา ใครบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางนวัสนันต์ นรสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางปรีดา บุตรศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสุมาลี ธิวะโต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวปวีณา สัพโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสมจิต ศรีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางบุญฉลอง ไชยเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางปาริชาต พุฒธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020096 บ้านท่าลาด นางดนุภัค กุจะพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางอารีรัตน์ เป้งคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางจารุวรรณ ไชยศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางสาวธิษตยา ทองอินที ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นางน้ำฝน ไตรยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นางพรสวัสดิ์ หัวดอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นางพิลมพร ราชคำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางบัวไสย นาคะอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางอัจฉราวรรณ สิงห์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นางดวงถวิล สิงห์เสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางจิตนิภา ธิโนชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางภัทราพร อินทะชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นางนิยะดา อินทรเกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสุภรณ์ ทิพย์เนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวพรนิภา อินธิจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางสาวพัชนี มูลวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางกานดา ธีรสิรินานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นางสมใจ วรฉัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสมใจ แพงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางธรารัตน์ ก้อนตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวศศิธร ยืนนาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47030192 บ้านแกดำ นางนิภาพร บุตรวิชา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู