ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 182 คน วิชาเอก ภาษาไทย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020021 บ้านตาลเลียน นายสามารถ แสนบัณฑิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020023 บ้านโนนพอก นายสมสุข โคตรพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางสาวประภัสรา ปิยาโยค ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสาววรสุดา แฝงศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นางวิภาดา ดวงผุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวกัญญาภัค ถานะลุน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาววิลาวัลย์ งันลาโสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020031 บ้านนาใน นายจิตประสงค์ จำพล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางรุ่งนภา โถบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวอุลัยวรรณ มณีบู่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวภัคจิรา นรสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวสุพรรษา ปัญญาบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวปาจารีย์ สายอุราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวธีรนา กุลสอนนาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวอาทิตยา ฮมแสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นางสาวประภัสสร บุตราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นางสาวทิวาพร มุลคำเกต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวอจิมา ฤทธิ์ศรีบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางกฤติกา ไชยรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวเยาวลักษณ์ มาตราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวธิดาทิพย์ วิดีสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายไพฑูรย์ แก้วก่า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นางสาวรติยากร วิเชียรศรี ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวอัจฉรา คำเพ็ชรดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางกาญจนา การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวปฏิภรณ์ คนรำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020055 บ้านคำแหว นางหนูพร โฮมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางปาริมา จุลณีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นางสาววารุณี แก้วก่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางวิภาวรรณ สัพโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวลักขณา นาโควงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020063 บ้านบึง นางอุทัยวรรณ สู่เสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นายณัฐวัฒน์ พลสระแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายณรงค์ บุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวทัศนีย์ เครือหมื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางบุญล้อม กลยนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางพัฒนา สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวชมขวัญ ศรีละคร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางพิสมัย อุทรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน ว่าที่ต้อยตรีหญิงอภิญญา เหลาพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นายจิรวัตร เเก้วฝ่าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางรุจิลักษณ์ สุวรรณชัยรบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวกนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวฐิติมา บริเอก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020086 บ้านม่วงคำ นางวิภาพรรณ ศิริคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020087 บ้านดอนหวาย นางวราวรรณ โคตรแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางวรรณวนารัตน์ จิตรเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางศิริขวัญ บุญศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางรัตนา จิตรเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020093 บ้านหนองไฮ นางสาวอรปรียา กุละนาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางพรพรรณ ภูนาเหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสาวกอนแก้ว จันทะเกษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นายทองไพ กงพาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นางสาวชนาธิป ศรีสร้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางสุดใจ ภาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางวราภรณ์ ขาวขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางมอญมณี คุณทรัพย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีประภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020114 บ้านโคกศาลา นายจักรพันธ์ มาตราช ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นางสาวนริศรา ใจดำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020122 บ้านหนองแวง นางสาวสุพรรณนิกา จันทะยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นายธงชัย โตงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ ว่าที่ร้อยตรีกฤษเกล้า พรหมเชษฐา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางสาวจันยา ศรีนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางลักขณา แก้วหัวนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ นางสาวศรัญญา ภาพิรมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางสาวพิชญาปภา บุตรพรม ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางสาวปวีณา แก้วหัวนิล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางสาวอรสุดา อุทัยมา ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางสาวกนกอร วรจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020133 บ้านอูนโคก นางสาวจิรัชยา แก้วภิรมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020134 บ้านหนองบัวบาน นางสาวเยาวลักษณ์ โถตันคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นางนภา มณีบู่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย นางสาวธาริณี สิทธิโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นางสาวดาวพระศุกร์ อรรถประจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นางสาวสุจิตรา แก้วเคน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นายฉัตรชัย บุตรดาเพศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020141 ชุมพลศึกษา นางสาวทัศพร ราชบัวโคตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020142 คำเจริญวิทยา นางสาวณัฐวิภา ประทุม ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020145 บ้านยางคำ นางสาวธัญฑิตา ชายกวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางสารภี น้อยทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางสาวสุปราณี สีลาวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย นางกัญญา นิยมธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางเบญจวรรณ จงหมั่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางจำรูญ จันทร์ขาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางลักขณา อินทร์ใจเอื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นางสาวดลยา โพธิมนต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นางแขไข โคตรปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นางจิราภรณ์ มิ่งชะนิด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางสุจิมา จันทร์แก้วแร่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางบรรทม อุดมเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางถิรนันท์ เมืองบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางมาลัย ประดับศิลป์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นายสุวัฒน์ แพงศรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020165 บ้านม้า นางสุมาลี โอตาไสย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นางอรทัย คำทนต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) นางมะลิ นาพะพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020168 บ้านหนองหว้า นางปราณี ดาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020170 บ้านโคกหลวง นางสาวสวรส มาระมิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020170 บ้านโคกหลวง นางสาวอัญธิกา วงษ์สาคร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020171 บ้านคันชา นางสาวสิริยา พาคำ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020173 บ้านธาตุ นางสาวกมลพัชร คำพวง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020173 บ้านธาตุ นายอลงกรณ์ แหวนเพชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นางพรสวรรค์ วิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นางสาวนันทิยา แสงกล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นางสาวปรีดาภรณ์ โสภาพ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางศิริกุล สายสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020179 บ้านคำนาดี นางสาวกมลชนก ศรีชุมพล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020179 บ้านคำนาดี นางสาวนภาพร ทุยโทชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020182 บ้านขาว นางสาวพรเทวา ไวฝาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นางจุฬา ศรีโคตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020185 บ้านโคกสวัสดี นางสาวศิริพร สีแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020186 บ้านโนนสะอาด นางสาวสุธีรา วิเศษสมบัติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา นางสาวพัชราภรณ์ พิมปัดชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020192 บ้านคำสะแนน นางจิรานันท์ พลน้ำเที่ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020193 บ้านหนามแท่ง นายไกรสร แสนโชติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางวารียา แก้วมุกดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางสาวไพลิน อุทรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020204 บ้านโพนสูง นางสาวสุดารัตน์ ไพบูลย์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นางสุเปรมปรีดิ์ หันจางสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นางสาวพิมพ์ใจ ใบมะลิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020208 บ้านนางัว นางสาวสุจิตตรา หาญณรงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020209 บ้านโคกสีไค นางพรทิพย์ คำทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020211 บ้านแวง นางสาวภัคภิญญา อุทัยวัฒน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางสุชัญญา เทพิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020215 บ้านหนองชาด นางมธุริมา รัฐไสย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางบุหงา วารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวกนิษฐา วารีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวดาราวรรณ พลไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวชนิตา โคตรปัญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาววิภาดา จิตเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวจิราภรณ์ เหลาคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวพัชรินทร์ นนทะบูรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสาวสุดใจ สารพล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020221 บ้านหวาย นางสาวกัญญ์วรา โคตะมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020221 บ้านหวาย นางสาวฐานิสา สอนสอบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางสาวอภิณญา เทพนานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นางสาวสุวารี บัวผัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางรสสุคนธ์ พุดด้วงเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายสำเริง เลิศสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายอิศรา ปงผาบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020231 บ้านท่าวารี นายจีระศักดิ์ มาตยาคูณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020232 บ้านปทุมวาปี นางสาววราภรณ์ แสงลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นางสาวชไมพร แสนทัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020234 บ้านโพนสวาง นายจาตุรงค์ ยตะโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นายอมรเดช แสงลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020237 บ้านหนองม่วง นางสาวสลุมพร ทับศรีแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020237 บ้านหนองม่วง นางสาวปัทมพร โฮมวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นายเดชัย หันจางสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางสาวรัตน์ชนก ฝุ่นเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางดาวรุ่ง ฝุ่นเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวนัยนา วงค์เหง้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวสุมินตรา ห้าวหาญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020244 ชุมชนส่องดาว นางภัทรภร สุริยมาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020244 ชุมชนส่องดาว นางสาวนลินี สิงห์คำมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสาวยุวดี จิตรปรีดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายวิทธวัช ตาลมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020247 บ้านหนองกุง นางสาวศุภิสรา โคตะมา ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางนุชนภา เดชภูมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางสาวสุดาพร สุมาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางขนิษฐา คุณมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายจักรกฤษณ์ พันธ์ฆ้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นายพีรยุทธ แพงศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030194 บ้านทุ่งแก นางสาวปิยะกาญจน์ สุขจิตต์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางสาวสาวิตรี สาขา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นายสังเวียน งามขาว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา นางสาวน้ำฝน พรมสากล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวโชติกา แสงวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นายวุฒิชัย อุตตะพัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางสาวญาณิศา สินนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางสาวประภัสสร น้อยโสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวเปรมจิตร ถาคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030206 บ้านคำเม็ก นายเอื้อน บุญรุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายชินกร พิมพิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวอลิษา มาลาทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายภาคิน วรรณแสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวสุวิมล ต้นบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นางอรัญญา ศรีมุกดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นางสาวธิดาพร ชุมภูแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางสาวปรียานุช เทบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู