รายงานข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


รายงานข้อมูล

ลำดับ ชื่อรายงาน
ส่งออกข้อมูล
1
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ
2
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และเพศ (รายโรง)
2
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวิชาเอก
4
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
5
ส่งออกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร (excel)