ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

255
โรงเรียนในสังกัด
59
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
139
โรงเรียนขนาดเล็ก
49
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 10
3.92
21 - 40 คน
 15
5.88
41 - 60 คน
 31
12.16
61 - 80 คน
 34
13.33
81 - 100 คน
 32
12.55
101 - 120 คน
 19
7.45
รวม
 139
54.51
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 70
27.45
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 21
8.24
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 18
7.06
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 7
2.75
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 255
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 139 แห่ง

54.51%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 91 แห่ง

35.69%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 25 แห่ง

9.80%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 192 แห่ง

75.29%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 57 แห่ง

22.35%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง

0.39%

ประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

1.57%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

0.39%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 255 แห่ง 49 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด