ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

258
โรงเรียนในสังกัด
59
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
139
โรงเรียนขนาดเล็ก
49
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 10
3.88
21 - 40 คน
 18
6.98
41 - 60 คน
 25
9.69
61 - 80 คน
 40
15.50
81 - 100 คน
 31
12.02
101 - 120 คน
 17
6.59
รวม
 139
53.88
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 72
27.91
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 24
9.30
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 16
6.20
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 6
2.33
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.39
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 258
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 139 แห่ง

53.88%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 96 แห่ง

37.21%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 22 แห่ง

8.53%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง

0.39%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 195 แห่ง

75.58%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 57 แห่ง

22.09%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง

0.39%

ประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

1.55%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

0.39%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 258 แห่ง 49 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด