ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอวาริชภูมิ

27
โรงเรียนในสังกัด
5
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
13
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อำเภอวาริชภูมิ
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 1
3.70
21 - 40 คน
 1
3.70
41 - 60 คน
 4
14.81
61 - 80 คน
 2
7.41
81 - 100 คน
 3
11.11
101 - 120 คน
 2
7.41
รวม
 13
48.15
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 12
44.44
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 1
3.70
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 1
3.70
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 27
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 13 แห่ง

48.15%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 13 แห่ง

48.15%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 1 แห่ง

3.70%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 21 แห่ง

77.78%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 แห่ง

18.52%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

3.70%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด