ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอนิคมน้ำอูน

8
โรงเรียนในสังกัด
3
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
1
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อำเภอนิคมน้ำอูน
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 0
0.00
41 - 60 คน
 1
12.50
61 - 80 คน
 0
0.00
81 - 100 คน
 0
0.00
101 - 120 คน
 0
0.00
รวม
 1
12.50
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 5
62.50
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 2
25.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 8
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 1 แห่ง

12.50%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 7 แห่ง

87.50%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 0 แห่ง

0.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

62.50%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง

25.00%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

12.50%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด