ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอนิคมน้ำอูน

9
โรงเรียนในสังกัด
3
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
2
โรงเรียนขนาดเล็ก
4
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อำเภอนิคมน้ำอูน
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 1
11.11
21 - 40 คน
 0
0.00
41 - 60 คน
 1
11.11
61 - 80 คน
 0
0.00
81 - 100 คน
 0
0.00
101 - 120 คน
 0
0.00
รวม
 2
22.22
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 5
55.56
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 2
22.22
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 9
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 2 แห่ง

22.22%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 7 แห่ง

77.78%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 0 แห่ง

0.00%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

66.67%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง

22.22%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

11.11%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด