ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอสว่างแดนดิน

88
โรงเรียนในสังกัด
14
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
51
โรงเรียนขนาดเล็ก
16
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อำเภอสว่างแดนดิน
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 3
3.41
21 - 40 คน
 5
5.68
41 - 60 คน
 13
14.77
61 - 80 คน
 12
13.64
81 - 100 คน
 8
9.09
101 - 120 คน
 10
11.36
รวม
 51
57.95
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 21
23.86
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 7
7.95
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 7
7.95
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
2.27
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 88
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 51 แห่ง

57.95%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 28 แห่ง

31.82%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 9 แห่ง

10.23%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 73 แห่ง

82.95%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 แห่ง

15.91%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 0 แห่ง

0.00%

ประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

1.14%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 88 แห่ง 16 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด