55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 จำนวน 15 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47030184 บ้านโคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
323
11
16
นายพุทธา คุณมี
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
187
11
19
นายชายชาญ อิ่มรักษา
47030186 บ้านคำบอน โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
684
25
45
นายจินดา สายคำ
47030188 บ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
4
นายวิเศษ เสนาชัย
47030189 บ้านสร้างฟาก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
6
47030190 บ้านนาดี เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
93
9
7
นางลัดดาพร อุดมมา
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
151
12
15
นายสุจินดา เอ้มะราช
47030192 บ้านแกดำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
30
9
5
47030193 บ้านหนองฮังแหลว เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
41
8
8
นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
47030194 บ้านทุ่งแก ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร ประถมศึกษา
17
17
4
47030198 หนองจาน ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
39
9
5
47030199 บ้านหนองน้อย ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
9
นายหนูทอง อินทะวงษ์
47030200 บ้านหนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายปิยะนันท์ ธิโสภา
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
9
5
นางยุวดี แสงจันทร์