54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
212
12
18
นายทองใบ ธุระนนท์
47020130 บ้านดงสว่าง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
146
9
13
นายอดิศักดิ์ ศรีนา
47020131 บ้านหนองเบญจ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
200
9
14
นายอดิศร ไตรยงค์
47020132 บ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
152
11
15
นายสุนทรา นนสุราช
47020133 บ้านอูนโคก หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
129
11
16
นายภพธรรม มะลิทอง
47020134 บ้านหนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
51
8
9
นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
214
9
14
นายวิทยา สัพโส
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
155
8
15
นายคำนวน แก้วคำสอน
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
137
9
12
นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม