55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
205
12
17
นายทองใบ ธุระนนท์
47020130 บ้านดงสว่าง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
137
9
13
นายอดิศักดิ์ ศรีนา
47020131 บ้านหนองเบญจ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
203
9
15
นายอดิศร ไตรยงค์
47020132 บ้านสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
168
11
16
นายสุนทรา นนสุราช
47020133 บ้านอูนโคก หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
148
11
16
นายภพธรรม มะลิทอง
47020134 บ้านหนองบัวบาน หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
53
8
10
นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
187
8
14
นายวิทยา สัพโส
47020136 บ้านหนองผักเทียม หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
173
8
11
นายคำนวน แก้วคำสอน
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
124
9
8
นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม