55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
140
8
11
นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
11
47020029 บ้านนาเลา นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
90
8
8
นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
47020030 บ้านอูนดง นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
181
11
19
นายฉัตรชัย ถานะลุน
47020031 บ้านนาใน นาใน พรรณานิคม สกลนคร ประถมศึกษา
26
6
3
47020032 บ้านผักคำภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
283
14
16
นางประภาพรรณ ชาแสน
47020054 บ้านทิดไทย ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
9
นายอุดร ผ่านสุวรรณ
47020055 บ้านคำแหว ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
171
12
17
นายนาวา มาตราช
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
182
11
19
นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
47020057 บ้านคำข่า ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
131
12
16
ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์
47020058 บ้านโนนอุดม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
9
นายก่อเกียรติ สัพโส
47020059 บ้านโคก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
111
9
15
นายกัมปนาท สุจริต
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
9
9
นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
47020061 บ้านหินแตก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
9
8
นางนันทา บุรีแสง