55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
139
8
11
นางปารวี เจริญยศ
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
124
11
16
นายเทพวิมล โคตรตาแสง
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
68
8
7
47020036 บ้านนาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
8
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
247
12
15
นางละอองเดือน คนยัง
47020038 บ้านภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
45
9
7
นายดิเรก ภาโสม
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
181
11
19
นายธีรพล ผ่องกมล
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
52
8
6
นายเสมอ บุตรศรี
47020051 บ้านสมสะอาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
9
นางกรรณิกา วิภาคะ
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
129
8
14
นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
550
19
24
นายมีชัย กลยณีย์
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
342
17
22
นางสุภาพร กิณเรศ
47020063 บ้านบึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
186
11
14
นายคมกฤษณ์ คนยัง
47020064 บ้านหนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
73
9
8
นายพันณาราย เมืองแสน
47020065 บ้านเปือย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
57
9
7
นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
47020066 บ้านขมิ้น วังยาง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
27
9
4