55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020016 บ้านดอนม่วย ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
54
9
4
นายสราวุฒิ บุญยืน
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายวชิราวุธ ปานพรม
47020018 บ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
9
นางนงนุช แก้วไชยะ
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
134
11
13
นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
10
นายอดิศร ไชยเทพ
47020021 บ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
242
12
18
นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
47020039 บ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
11
นางสาวเบญญา สัพโส
47020040 บ้านท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
80
9
9
นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
47020041 บ้านนาตากาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
12
นายรัชตะ สมพมิตร
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
64
8
7
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
47020043 บ้านบะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
79
8
8
นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
47020044 อนุบาลพรรณานิคม พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
745
24
39
นายยุทธนา อุทโธ
47020045 วัดสุทธิมงคล พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
154
9
12
นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
44
7
6
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
7
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
47020048 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0