54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 5 จำนวน 15 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
62
9
5
นายสราวุฒิ บุญยืน
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
8
นายวชิราวุธ ปานพรม
47020018 บ้านช้างมิ่ง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
9
นางนงนุช แก้วไชยะ
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
134
11
17
นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
10
นายอดิศร ไชยเทพ
47020021 บ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
249
12
18
นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
47020039 บ้านบะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
11
นางสาวเบญญา สัพโส
47020040 บ้านท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
87
9
10
นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
47020041 บ้านนาตากาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
11
นายรัชตะ สมพมิตร
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
69
8
9
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
47020043 บ้านบะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
47020044 อนุบาลพรรณานิคม พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
722
26
43
นายยุทธนา อุทโธ
47020045 วัดสุทธิมงคล พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
158
9
16
นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
41
6
6
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต