55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020022 บ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
149
11
11
นายพรเทพ นามโยธา
47020023 บ้านโนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
4
5
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
5
5
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
22
6
4
47020026 บ้านถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
161
8
14
นางกมลกรณ์ คำผาย
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
302
16
19
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
47020068 บ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
6
นายสิทธิพร ประทุม
47020069 บ้านดอนกอย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
10
นายอรุณ ชัยราช
47020070 บ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
190
11
20
นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่