54

อำเภอพรรณานิคม

29

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

8

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020022 บ้านเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
134
11
16
นายพรเทพ นามโยธา
47020023 บ้านโนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
9
1
4
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
23
5
3
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
6
3
47020026 บ้านถ่อน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
148
8
15
นางกมลกรณ์ คำผาย
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
310
16
20
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
47020068 บ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
109
8
12
นายสิทธิพร ประทุม
47020069 บ้านดอนกอย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
92
8
10
นายอรุณ ชัยราช
47020070 บ้านโนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
185
11
19
นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่