55

อำเภอพรรณานิคม

30

อำเภอพังโคน

27

อำเภอวาริชภูมิ

9

อำเภอนิคมน้ำอูน

88

อำเภอสว่างแดนดิน

22

อำเภอส่องดาว

27

อำเภอเจริญศิลป์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 7 จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
891
30
38
นายไพรวัลย์ ชินโณ
47020080 บ้านนาเหมือง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
12
นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
10
นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
6
47020083 บ้านสร้างขุ่ย พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
24
8
4
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
194
11
17
นายสุภาพ ช่างสอน
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
185
9
15
นางมณีโสม พุทธโคตร
47020086 บ้านม่วงคำ พังโคน พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
132
8
12
นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
47020087 บ้านดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
9
6
3
นางพอใจ อินทร์สา
47020088 บ้านนาแยง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
18
6
3
47020089 บ้านหนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
219
11
20
นายไมตรี บนปาก
47020090 บ้านแร่ แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
299
13
18
นายสุรพล บรรเทา
47020091 บ้านสมสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
9
7
นายนาวา มาตราช
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
9
นายสุวิทย์ ป้อสาย
47020093 บ้านหนองไฮ แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
8
นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) แร่ พังโคน สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
23
7
0